fbpx

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiologiczną czas oczekiwania na realizację usług innych niż Ogen Covid może ulec wydłuzeniu.

REGULAMIN PROMOCJI

 „Optymalny poziom wiaminy D3 lub zwrot pieniędzy

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia promocji pod nazwą „Optymalny poziom witaminy D3 lub zwrot pieniędzy” określonych dalej jako Promocja .
 2. Organizatorem promocji jest Instytut Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nocznickiego 31, 01 -918 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000812893, NIP: 118 220 19 56, Regon 384 836 063, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000226835, zwaną dalej
 3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://ogen.pl/regulamin-promocji-D3/ w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili oraz może być udostępniany w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 4. Promocja dotyczy Zestawu Promocyjnego, na który składa się pakiet dwóch usług Ogen-D3 świadczonych przez Organizatora na zamówienie konsumenta zgodnie z Regulaminem świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu ogen.pl. Konsument w ramach Zestawu Promocyjnego otrzymuje bezpłatnie suplementu diety z witaminą D3 na okres 120 dni (120 porcji);
 5. Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie zwane dalej
 6. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu, w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Promocji w sposób naruszający jej zasady ustalone przez Organizatora.
 • 2. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Promocja prowadzona jest wyłącznie w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.ogen.pl.
 3. W Promocji biorą udział Zestawy Promocyjne zakupione w okresie od dnia 22.10.2020 od godziny 00:00 do dnia 30.03.2021r. do godziny 23:59 – decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer serwisu internetowego lub do wyczerpania zapasów – Czas trwania Promocji.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie Zestawów Promocyjnych, które zostały zakupione na stronie internetowej https://ogen.pl/ogen-d3/ w Czasie trwania Promocji,.
 • 3. ZASADY PROMOCJI
 1. W Promocji mogą wziąć udział konsumenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
 • W Czasie trwania Promocji zakupili Zestaw Promocyjny w cenie 258 zł brutto plus 15 zł koszt wysyłki;
 • Konsument wykonał pierwsze badanie Ogen D3, zgodnie z instrukcją i odesłał próbkę w terminie 10 dni od dnia otrzymania Zestawu Promocyjnego;
 • Wyniki pierwszego badania z Zestawu Promocyjnego wykazały prawidłowy lub wysoki poziom (tj. 25(OH)D w przedziale od 30 do 100ng/ml) lub niedobór ( stężenie suboptymalne lub deficyt tj. 25(OH)D <30 ng/ml) witaminy D3 w organizmie;
 • Konsument stosował suplement diety z witaminą D3 zgodnie z zaleceniami wskazanymi na na opakowanieu otrzymanego suplementu diety nieprzerwanie od dnia otrzymania wyników pierwszego badania z Zestawu Promocyjnego do dnia wykonania drugiego badania z Zestawu Promocyjnego;
 • Konsument wykonał drugie badanie z Zestawu Promocyjnego zgodnie z instrukcją w terminie 90 dni od daty wskazanej w dostarczonym konsumentowi wyniku pierwszego badania (+/- 5 dni), i odesłał próbkę w terminie 3 dni od wykonania badania (decyduje data odesłania próbki);
 • Wynik drugiego badania z Zestawu Promocyjnego wskazał deficyt lub suboptymalny poziom witaminy D3 (wynik dla metabolitu 25(OH)D <30 ng/ml).
 1. W przypadku braku rezultatów stosowania suplementu diety z witaminą D3 zgodnie z zaleceniami zawartymi na opakowaniu suplementu diety oraz zgodnie z pkt. 1 powyżej, Organizator dokona zwrotu pieniędzy w kwocie stanowiącej równowartość drugiej usługi z Zestawu Promocyjnego tj. 129 zł brutto (zwrot pieniędzy nie obejmuje kosztów wysyłki).
 2. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest :
 • Spełnienie wszystkich wymagań określonych w pkt. 1 powyżej;
 • Zgłoszenie Organizatorowi w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wyniku drugiego badania z Zestawu Promocyjnego, zamiaru skorzystania z Promocji pocztą na adres Instytut Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa (decyduje data nadania zgłoszenia);
 • Zgłoszenie zamiaru skorzystania z Promocji dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • Zgłoszenie powinno zawierać: wskazanie danych osobowych Uczestnika- imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia oraz wskazanie numeru konta z którego opłacone zostało zamówienie, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych związanych z wynikiem testu w związku z realizacją Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie;
 • Do zgłoszenia należy dołączyć wydruki wyników badań Ogen D3 z Zestawu Promocyjnego;
 1. Wydruki wyników badań powinny być czytelne, nie uszkodzone, nie budzące wątpliwości co do ich autentyczności.
 2. Zwrot pieniędzy dokonywany jest na konto bankowe z którego opłacone zostało zamówienie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia opisanego w pkt. 3 powyżej oraz po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez Organizatora.
 3. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot pieniędzy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 4. Jeden konsument może skorzystać z Promocji maksymalnie 10 razy (zakup 10 Zestawów promocyjnych).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu pieniędzy.
 6. Nie będą rozpatrywane lub zostaną rozpatrzone negatywnie zgłoszenia: niezawierające wszystkich wymaganych danych, zawierające dane nieprawdziwe, niespełniające zasad udziału w Promocji określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności poprzez niedopełnienie terminów.
 7. W przypadku, gdy pierwszy wynik badania z Zestawu Promocyjnego wskazał stężenie toksyczne lub potencjalnie toksyczne witaminy D3 w organizmie tj. 25(OH)D >100 ng/ml, konsument może zwrócić drugi zestaw pobraniowy Ogen D3 wraz z suplementem diety przesyłając je pocztą na adres Instytut Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa wraz z wynikiem testu oraz wnioskiem o zwrot pieniędzy. Wniosek musi zawierać dane: imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia oraz wskazanie numeru konta z którego opłacone zostało zamówienie. Konsument zobowiązany jest w piśmie zawrzeć oświadczenie,  „Wyrażam zgodę na wgląd, gromadzenie, wykorzystanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych dotyczących stanu zdrowia w zakresie wyników testów OGEN D3, w celu rozpatrzenia wniosku”.  W tej sytuacji Organizator dokona zwrotu pieniędzy w kwocie stanowiącej równowartość drugiej usługi z Zestawu Promocyjnego tj. 129 zł brutto (zwrot pieniędzy nie obejmuje kosztów wysyłki).
 • 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w Regulaminie, nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Zestaw Promocyjny lub suplement diety, posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016 poz. 380 j.t. z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Zestawem Promocyjnym.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu pieniędzy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do zwrotu pieniędzy.
 • 5. REKLAMACJE
  1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Promocji oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia.
  2. Reklamacje powinny być kierowane na adres mailowy: info@instytutms.pl.  lub przesłane w formie pisemnej na adres Organizatora Instytut Medycyny spersonalizowanej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa,  z dopiskiem REKLAMACJA PROMOCJI „Optymalny poziom witaminy D3 lub zwrot pieniędzy”.
  3. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres e-mail oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
  4. Postępowanie reklamacyjne, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika oraz drogą elektroniczną (e-mail). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
  6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu Promocyjnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu ogen.pl dostępny na stronie https://ogen.pl/regulamin-serwisu/. Uczestnik dokonuje wtedy zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu Promocyjnego wraz z dołączonym suplementem diety.
  7. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu ogen.pl dostępny na stronie https://ogen.pl/regulamin-serwisu/.
  8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
 • 6. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
 2. Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail : iod@instytutms.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Promocji na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Promocji. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://ogen.pl/politykaprywatnosci/.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji Promocyjnej „Optymalny poziom witaminy D3 lub zwrot pieniędzy”, zgodnie z art. 28 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Promocji „Optymalny poziom witaminy D3 lub zwrot pieniędzy” przez okres potrzebny do realizacji nie dłużej niż 10 lat.
 9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

 

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwości ogólnej.
 2. Promocja „Optymalny poziom witaminy D3 lub zwrot pieniędzy” nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji „Optymalny poziom witaminy D3 lub zwrot pieniędzy”, do zakupów dokonanych w serwisie ogen.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu ogen.pl dostępnych na stronie https://ogen.pl/regulamin-serwisu/.
 4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień na adres info@instytutms.pl.lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej: https://ogen.pl/strona/kontakt.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany dotyczące Promocji jak również nowa treść Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej https://ogen.pl/regulamin-promocji-D3/
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22.10.2020r.
 7. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Promocji „Optymalny poziom witaminy D3 lub zwrot pieniędzy”

                                                                                          Instytut Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o. o. 

                                                                                          Tomasza Nocznickiego 31,

                                                                                           01-918 Warszawa,

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROMOCJI „Optymalny poziom witaminy D3 lub zwrot pieniędzy”

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, kod pocztowy:……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania(ulica, numer):…………………………………………………………………………………..

Telefon komórkowy : ……………………………………………………………………………………

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………

Numer Zamówienia :……………………………………………………………………………………………..

Nazwa banku na który zostanie dokonany zwrot kosztów:…………………………………………………..

Numer konta bankowego, z którego opłacone zostało zamówienie :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załączniki:

– wydruki wyników badań Ogen D3 z Zestawu Promocyjnego

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami i akceptuję Regulamin Promocji …………………………………….

 

……………………………………………..

Imię, nazwisko, data , miejscowość

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby zapewnić zgodność z RODO, wymagana jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym informacji o stanie zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych o stanie  zdrowia w zakresie wyników testów OGEN D3 jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.

Wyrażam zgodę na wgląd, gromadzenie, wykorzystanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych dotyczących mojego stanu zdrowia w zakresie wyników testów OGEN D3, w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz udziału w Promocji ……………………..

Administrator danych osobowych może przekazać dane podmiotom współpracującym np. lekarzom, prawnikom celu rozpatrzenia reklamacji/zgłoszenia.

Dane podaję dobrowolnie oraz wiem, że mam dostęp do swoich danych, mam możliwość ich poprawiania i możliwość żądania zaprzestania przetwarzania.

Pełną informację RODO znajduje się w Polityce prywatności, którą znajdziecie Państwa pod adresem https://ogen.pl/politykaprywatnosci/.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

………………………………………….………………

Imię, nazwisko, data , miejscowość