Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OGEN.PL

Sklep internetowy ogen.pl, działający pod adresem www.ogen.pl, prowadzony jest przez CAG.

§ 1
Definicje stosowane w Regulaminie

 1. Analiza Genetyczna - analizy wykonywane przez CAG w laboratoriach współpracujących z CAG, obejmujące izolację DNA z próbki materiału genetycznego dostarczonego CAG przez Użytkownika w Zestawie Startowym oraz wykonanie analizy DNA, na podstawie której przygotowywany jest Indywidualny Raport Genetyczny
 2. CAG - Centrum Analiz Genetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-918), ul. Nocznickiego 31, NIP: 7010672756, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000667476, adres poczty elektronicznej [email protected], nr rachunku bankowego 27 1140 2004 0000 3702 7678 3990, numer telefonu 22 307 23 30 będący usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Kupujący - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, korzystająca ze Sklepu w celu dokonania zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego
 4. Indywidualny Raport Genetyczny - zindywidualizowane opracowanie, które Kupujący może nabyć od CAG za pośrednictwem Sklepu, składające się z:
  1. Danych Surowych
  2. Raportu
  3. Infografiki
  szczegółowo opisanych w § 3 Regulaminu Sklepu
 5. Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu dostawca usług płatniczych online, który pośredniczy przy realizacji płatności online
 6. Regulamin Sklepu - niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania Sklepu oraz zasady nabycia Pakietu Informacyjnego przez Kupującego
 7. Sklep - sklep działający pod adresem www.ogen.pl, za pośrednictwem którego CAG sprzedaje, a Kupujący ma możliwość nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego
 8. Serwis - serwis internetowy „ogen.pl” dostępny pod adresem www.ogen.pl, za pośrednictwem którego CAG umożliwia rejestrację Zestawu Startowego przez Użytkownika i dostęp do Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Użytkownika
 9. Umowa - umowa nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego, zawarta pomiędzy Kupującym a CAG zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklepu
 10. Użytkownik - osoba oddająca próbkę do Analizy Genetycznej w celu uzyskania Indywidualnego Raportu Genetycznego, która może być jednocześnie Kupującym
 11. Zestaw Startowy - zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego na potrzeby przeprowadzenia Analizy Genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z pojemnika z płynem stabilizacyjnym (probówka), ustnika oraz instrukcji pobierania próbki. Do Zestawu Startowego dołączone są formularze wymaganych zgód.

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu obowiązuje Kupującego. Kupujący może sam skorzystać z zakupionego Indywidualnego Raportu Genetycznego lub podarować go innej osobie. Osoba chcąca skorzystać z Indywidualnego Raportu Genetycznego staje się Użytkownikiem. Użytkownika obowiązuje Regulamin Serwisu dostępny na stronie www.ogen.pl pod linkiem w stopce.
 2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie, składa ofertę nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego na warunkach podanych w Regulaminie Sklepu. Indywidualny Raport Genetyczny może zostać nabyty przez Kupującego dla siebie lub dla osoby trzeciej.
 3. Indywidualny Raport Genetyczny oferowany w Sklepie jak również Zestaw Startowy nie są przeznaczone do użytku komercyjnego i nie mogą być przedmiotem odpłatnego obrotu. Zestaw Startowy pozostaje własnością CAG.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
  1. posiadanie sprawnego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (Chrome, Safari, Firefox i inne równoważne), obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  3. włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript
  4. aktywne konto e-mail należące do Kupującego
 5. Kupujący może skontaktować się z CAG korzystając z adresu e-mail: [email protected]
 6. CAG nie pobiera opłat za komunikację z Kupującym z wykorzystaniem wskazanego powyżej środka porozumiewania się na odległość, a Kupujący ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami usług.
 7. Indywidualny Raport Genetyczny oferowany w Sklepie jak również Zestaw Startowy nie są przeznaczone do użytku komercyjnego i nie mogą być przedmiotem odpłatnego obrotu. Zestaw Startowy pozostaje własnością CAG.

§ 3
Indywidualny Raport Genetyczny

 1. Każdy Indywidualny Raport Genetyczny jest zestawem materiałów edukacyjno – informacyjnych, zawierającym spersonalizowane informacje dotyczące diety, sportu i zdrowia, opracowanym dla danego Użytkownika. Indywidualny Raport Genetyczny nie powinien być traktowany jako podstawa do podejmowania decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub modyfikacji procesu leczenia. Opracowywanie Indywidualnego Raportu Genetycznego przez CAG nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych. Udzielać świadczeń zdrowotnych – a więc wykonywać działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych – mogą jedynie osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125)), a także przedstawiciele innych zawodów medycznych w zakresie określonym w przepisach regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Każdy Pakiet Informacyjny składa się z:
  1. Danych Surowych, na które składa się plik z danymi pozyskanymi w wyniku Analizy Genetycznej, przedstawiający listę polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, czyli zróżnicowań genetycznych w ramach populacji, które mogą świadczyć o predyspozycjach do pewnych cech. Polimorfizmy są często występującymi w populacji zmianami DNA.
  2. Raportu, który zawiera zindywidualizowany zestaw przetworzonych informacji, przygotowanych w oparciu o Analizę Genetyczną i uzyskane Dane Surowe, przedstawionych w przystępny sposób. Raport zawiera informacje na temat predyspozycji dotyczących uprawiania sportu, diety, zdrowia oraz informacje o prawdopodobnym pochodzeniu etnicznym i rasowym. Wskazane informacje pochodzić będą z przeglądu literatury opisującej znaczenie zbadanych polimorfizmów. Informacje o pochodzeniu etnicznym i rasowym będą przedstawione w postaci procentowej obrazującej szacunkowy procent wariantów polimorfizmów charakterystycznych dla określonych populacji ludzkich.
  3. Infografiki, która jest skróconym opisem wybranych informacji zawartych w Raporcie, przedstawionym w formie graficznej lub w formie streszczenia.

§ 4
Przyjmowanie zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sklepu. Korzystanie ze Sklepu oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ogen.pl.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący, po kliknięciu w ikonkę „Zamawiam” lub „Zamów Teraz” w Sklepie, zostanie przekierowany do koszyka, w którym wybiera liczbę zamawianych Indywidualnych Raportów Genetycznych. W koszyku widoczna jest informacja dotycząca wybranego produktu, liczba zamówionych Indywidualnych Raportów Genetycznych oraz cena za wybraną liczbę Indywidualnych Raportów Genetycznych. Po kliknięciu w ikonę „Zamawiam” Kupujący zostanie przekierowany na stronę „Dostawa i płatność”, na której podaje swój adres e- mail, który będzie wykorzystywany przez CAG do kontaktu z Kupującym oraz kod pocztowy adresu dostawy na terenie Polski, na który ma zostać dostarczony Zestaw Startowy za pośrednictwem kuriera DPD. W zamówieniu Kupujący wybiera ponadto metodę płatności. Po kliknięciu w ikonę „Kontynuuj” Kupujący zostanie przekierowany na stronę „Adres dostawy”, na której podaje swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz pełny adres dostawy, pod który ma zostać doręczony Zestaw Startowy i zaakceptować Regulamin Sklepu poprzez zaznaczenie pola znajdującego się przy określeniu „Akceptuję Regulamin”. W celu otrzymania faktury VAT, Kupujący powinien podać nazwę firmy, NIP i pełen adres. Procedura zamówienia zostanie zakończona po kliknięciu w ikonę „Zamawiam i płacę”. Kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 5.6 Regulaminu Sklepu, Umowa zostaje zawarta. Realizacja Umowy po stronie CAG (tj. dostarczenie Indywidualnego Raportu Genetycznego) wymaga zarejestrowania przez Użytkownika Zestawu Startowego na stronie www.ogen.pl i odesłanie do CAG Zestawu Startowego z pobranym materiałem genetycznym oraz podpisanymi wymaganymi formularzami zgód, zgodnie z Regulaminem Serwisu.

§ 5
Płatnośc i dostawa

 1. Cena jednego Indywidualnego Raportu Genetycznego podana jest w na stronie Sklepu w polskich złotych i jest ceną brutto.
 2. Płatność za Indywidualny Raport Genetyczny może zostać dokonana za pośrednictwem Podmiotów realizujących płatność, zgodnie z regulaminem obowiązującym u danego Podmiotu. Płatność można również dokonać przelwem bankowym na konto CAG. Dane do przelewu zostaną wyświetlone oraz wysłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail, po kliknięciu w ikonę „Zamawiam i płacę” jeżeli wybrana została płatność przelewem. Pozostałe metody płatności akceptowane w Sklepie to DotPay (natychmiastowe przelewy bankowe oraz karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), InPay (bitcoin). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 3. Indywidualny Raport Genetyczny zostanie dostarczony Użytkownikowi w sposób i w czasie określonym w regulaminie Serwisu. Dostawa Zestawu Startowego jest realizowana na terenie Polski za pośrednictwem kuriera DPD Polska sp. z o.o. Koszt dostawy, wskazany w procesie zamawiania, jest wliczany do wartości zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest przed podjęciem decyzji przez Kupującego co do zamówienia.
 5. Kupujący po kliknięciu w ikonkę „Zamawiam i płacę” na końcu procesu składania zamówienia, zostanie przekierowany do formularza zapłaty dostępnego na stronie internetowej Podmiotu realizującego płatność.
 6. Po otrzymaniu przez Sklep, od Podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Kupującego, Kupujący otrzyma drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Dostawa Zestawu Startowego nastąpi w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

§ 6
Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. W terminie 14 dni od otrzymania przez Kupującego na e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez CAG, Kupujący może odstąpić od zawartej Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie wiąże osoby, którym Kupujący przekazał Zestaw Startowy, co oznacza, że osoby takie nie mogą zarejestrować Zestawu Startowego w Serwisie.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Kupujący wykonuje poprzez złożenie CAG, pisemnie (na adres siedziby CAG) lub na adres poczty elektronicznej [email protected], oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na ww. wskazany adres lub adres poczty elektronicznej CAG przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 4. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, CAG potwierdzi drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego fakt jego otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Startowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Zwrot następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego przy składaniu zamówienia, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Zestawu Startowego, Kupujący zwraca Zestaw Startowy na adres: Centrum Analiz Genetycznych Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa. Zwrot Zestawu Startowego przez Kupującego nie wpływa na skuteczność jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu, jeśli CAG rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany o konsekwencjach, przy czym rejestracja Zestawu Startowego w Serwisie i jego przesłanie do CAG oznacza wyrażenie zgody na rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem Indywidualnego Raportu Genetycznego i zrezygnowanie z prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 7
Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie CAG było niezgodne z Umową lub Regulaminem.
 2. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres: Centrum Analiz Genetycznych Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko Kupującego, numer kodu kreskowego, który widoczny jest na probówce będącej częścią Zestawu Pobraniowego, którego dotyczy reklamacja, opis przyczyny reklamacji, jak też adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Kupującego.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez CAG niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji CAG powiadomi reklamującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pomocą listu poleconego.
 5. W przypadku uznania przez CAG zasadności zgłoszonej reklamacji, Kupujący jest uprawniony do wyboru pomiędzy żądaniem powtórzenia Analizy Genetycznej lub zwrotu całości ceny.
 6. Skorzystanie z reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza, możliwości Kupującego do skorzystania z drogi sądowej lub:
  1. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów;
 7. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest CAG. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo do jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem Sklepu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. CAG zastrzega prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Sklepu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana na stronie www.ogen.pl z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. CAG może dokonać zmiany Regulaminu Sklepu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Kupującym. Informacja o zmianie Regulaminu Sklepu zostanie opublikowana na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Kupujących i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów, chyba że Kupujący wyrazi na to zgodę.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OGEN.PL

Serwis internetowy ogen.pl, działający pod adresem www.ogen.pl, prowadzony jest przez CAG.

§ 1
Definicje stosowane w Regulaminie

 1. Analiza Genetyczna - analizy wykonywane przez CAG w laboratoriach współpracujących z CAG, obejmujące izolację DNA z próbki materiału genetycznego dostarczonego CAG przez Użytkownika w Pakiecie Startowym oraz wykonanie analizy DNA, na podstawie której przygotowywany jest Indywidualny Raport Genetyczny
 2. Biobankowanie - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie materiału genetycznego Użytkownika przez wyspecjalizowany biobank działający w oparciu o „Wytyczne OECD w zakresie biobankowania materiału ludzkiego i tworzenia baz danych genetycznych dla celów badań naukowych” (ang. OECD Guidelines on human biobanks and genetic research databases), w warunkach zapewniających trwałość i jakość pobranego materiału.
 3. CAG - Centrum Analiz Genetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-918), ul. Nocznickiego 31, NIP: 7010672756, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000667476, adres poczty elektronicznej [email protected], nr rachunku bankowego 27 1140 2004 0000 3702 7678 3990, numer telefonu 22 307 23 30 będący usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Dane Uwierzytelniające - adres e-mail i hasło ustanowione przez Użytkownika, uprawniające do logowania do Serwisu
 5. Deklaracja Zgody Użytkownika - oświadczenie dotyczące wyrażenia przez Użytkownika zgody na przeprowadzenie Analizy Genetycznej oraz sporządzenie Indywidualnego Raportu Genetycznego, składane na formularzu, który stanowi część Zestawu Startowego
 6. Kupujący - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, korzystająca ze Sklepu w celu dokonania zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego
 7. Indywidualny Raport Genetyczny - zindywidualizowane opracowanie, które Kupujący może nabyć od CAG za pośrednictwem Sklepu, składające się z:
  1. Danych Surowych
  2. Raportu
  3. Infografiki
  szczegółowo opisanych w § 3 Regulaminu Serwisu
 8. Regulamin Sklepu - regulamin określający zasady funkcjonowania Sklepu oraz zasady nabywania Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Kupującego
 9. Regulamin Serwisu - regulamin określający zasady korzystania z Serwisu w celu rejestracji Zestawu Startowego i uzyskania Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Użytkownika
 10. Sklep - sklep działający pod adresem www.ogen.pl, za pośrednictwem którego CAG sprzedaje, a Kupujący ma możliwość nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego
 11. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ogen.pl, za pośrednictwem którego CAG umożliwia założenie indywidualnego konta Użytkownika, rejestrację Zestawu Startowego przez Użytkownika i dostęp do Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Użytkownika
 12. Umowa - umowa nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego, zawarta pomiędzy Kupującym a CAG zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklepu
 13. Użytkownik - osoba oddająca próbkę do Analizy Genetycznej w celu uzyskania Indywidualnego Raportu Genetycznego, która może być jednocześnie Kupującym
 14. Zestaw Startowy - zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego na potrzeby przeprowadzenia Analizy Genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z pojemnika z płynem stabilizacyjnym (probówka), ustnika oraz instrukcji pobierania próbki. Do Zestawu Startowego dołączone są formularze wymaganych zgód.
 15. Zestaw Startowy Alternatywny - zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego, w postaci wymazu komórek nabłonka z jamy ustnej, na potrzeby przeprowadzenia Analizy Genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z patyczka pobraniowego, kapsułki osuszającej, probówki i kapsla oraz instrukcji pobierania próbek. Do Zestawu Startowego Alternatywnego dołączone są formularze wymaganych zgód.

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu obowiązuje Użytkownika Serwisu, tj. osobę, która nabyła Indywidualny Raport Genetyczny zgodnie z Regulaminem Sklepu i korzysta z niego sama lub osobę, która otrzymała Indywidualny Raport Genetyczny od Kupującego.
 2. Indywidualny Raport Genetyczny jak również Zestaw Startowy nie są przeznaczone do użytku komercyjnego i nie mogą być przedmiotem odpłatnego obrotu. Zestaw Startowy pozostaje własnością CAG.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. posiadanie sprawnego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (Chrome, Safari, Firefox i inne równoważne), obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  3. włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript
  4. aktywne konto e-mail należące do Użytkownika
 4. Użytkownik może skontaktować się z CAG korzystając z adresu e-mail: [email protected]
 5. CAG nie pobiera opłat za komunikację z Użytkownikiem z wykorzystaniem wskazanego powyżej środka porozumiewania się na odległość, a Użytkownik ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami usług.
 6. CAG nieodpłatnie udostępnia Regulamin Serwisu na stronie www.ogen.pl, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Serwisu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 3
Indywidualny Raport Genetyczny

 1. Każdy Indywidualny Raport Genetyczny jest zestawem materiałów edukacyjno – informacyjnych, zawierającym spersonalizowane informacje dotyczące diety, sportu i zdrowia, opracowanym dla danego Użytkownika.
 2. Każdy Indywidualny Raport Genetyczny składa się z:
  1. Danych Surowych, na które składa się plik z danymi pozyskanymi w wyniku Analizy Genetycznej, przedstawiający listę polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, czyli zróżnicowań genetycznych w ramach populacji, które mogą świadczyć o predyspozycjach do pewnych cech. Polimorfizmy są często występującymi w populacji zmianami DNA.
  2. Raportu, który zawiera zindywidualizowany zestaw przetworzonych informacji, przygotowanych w oparciu o Analizę Genetyczną i uzyskane Dane Surowe, przedstawionych w przystępny sposób. Raport zawiera informacje na temat predyspozycji dotyczących uprawiania sportu, diety, zdrowia oraz informacje o prawdopodobnym pochodzeniu etnicznym i rasowym. Wskazane informacje pochodzić będą z przeglądu literatury opisującej znaczenie zbadanych polimorfizmów. Informacje o pochodzeniu etnicznym i rasowym będą przedstawione w postaci procentowej obrazującej szacunkowy procent wariantów polimorfizmów charakterystycznych dla określonych populacji ludzkich.
  3. Infografiki, która jest skróconym opisem wybranych informacji zawartych w Raporcie, przedstawionym w formie graficznej lub w formie streszczenia.
 3. Decydując się na skorzystanie z Indywidualnego Raportu Genetycznego Użytkownik powinien być świadomy, że:
  1. Indywidualne Raporty Genetyczne są spersonalizowane i adresowane do konkretnego Użytkownika, w konsekwencji materiał genetyczny (w postaci śliny lub wymazu z policzka) przekazywany CAG musi pochodzić od Użytkownika;
  2. Przeprowadzenie Analizy Genetycznej i opracowywanie dla Użytkownika Indywidualnego Raportu Genetycznego przez CAG nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych; informacje zawarte w Indywidualnym Raporcie Genetycznym mają cel edukacyjno-informacyjny i nie powinny być traktowane przez Użytkownika jako podstawa do podejmowania decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub modyfikacji procesu leczenia bez konsultacji z lekarzem;
  3. Udzielać świadczeń zdrowotnych – a więc wykonywać działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych – mogą jedynie osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125)), a także przedstawiciele innych zawodów medycznych w zakresie określonym w przepisach regulujących zasady ich wykonywania;
  4. Wyniki Analiz Genetycznych zawierają informacje o wariantach polimorfizmów, które zostały określone podczas analizy danej próbki pochodzącej od Użytkownika.
  5. Czynniki genetyczne nie są jedynymi czynnikami mającymi wpływ na ryzyko wystąpienia chorób. Istnieją również inne czynniki, takie jak niewłaściwe odżywianie się, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, brak lub mała aktywność fizyczna, stres czy skażenie środowiska naturalnego, które istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia niektórych chorób;
  6. W przypadku, gdy zapoznanie się z informacjami zawartymi w Pakiecie Informacyjnym wywoła u Użytkownika jakiekolwiek wątpliwości co do stanu jego zdrowia powinien on udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty celem ich wyjaśnienia.

§ 4
Nabycie Indywidualnego Raportu Genetycznego i dostarczenie Zestawu Startowego

 1. Procedura nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Kupującego została opisana w Regulaminie Sklepu, który jest dostępny na stronie www.ogen.pl pod linkiem w stopce.
 2. Zestaw Startowy zostanie dostarczony na adres podany przez Kupującego w trakcie zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego.
 3. Dostawa Zestawu Startowego nastąpi w terminie możliwie szybkim, lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Zestaw Startowy przed użyciem musi zostać aktywowany w Serwisie, poprzez wpisanie numeru kodu kreskowego znajdującego się na probówce zgodnie z § 5 ust. 3 d „Wprowadzenie kodu kreskowego”. Aktywacja Zestawu Startowego wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie (patrz § 5).

§ 5
Rejestracja Użytkownika w Serwisie

 1. Rejestracja w Serwisie i ustanowienie Danych Uwierzytelniających są niezbędne w celu aktywowania Zestawu Startowego oraz dostępu do Indywidualnego Raportu Genetycznego po jego opracowaniu.
 2. W celu rejestracji w Serwisie i ustanowienia Danych Uwierzytelniających, należy kliknąć w ikonę „Aktywuj Zestaw” w prawym górnym rogu Serwisu i postępować zgodnie z instrukcjami. Każde kolejne logowanie w Serwisie możliwe jest po kliknięciu w ikonę „Zaloguj” z wykorzystaniem Danych Uwierzytelniających.
 3. Rejestracja w Serwisie i ustanowienie Danych Uwierzytelniających obejmuje następujące kroki, przy czym przejście do następnego kroku następuje automatycznie po prawidłowym dokonaniu czynności wymaganych przez bieżący krok:
  1. Rejestracja konta, Użytkownik podaje obowiązkowo swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail, który będzie używany do weryfikacji tożsamości Użytkownika i dalszego logowania do Serwisu. Opcjonalnie Użytkownik może podać swoją datę urodzenia oraz numer telefonu. Aby przejść dalej, Użytkownik musi, poprzez zaznaczenie odpowiednich miejsc, obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin Serwisu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy rejestracji. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i wysyłkę informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik będący Kupującym może również wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez CAG (wykonanie Analizy Genetycznej i przygotowanie Indywidualnego Raportu Genetycznego) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, co jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika będącego Kupującym z prawa do odstąpienia, jeżeli termin na jego złożenie jeszcze nie upłynął. Użytkownik po wypełnieniu wszystkich pól musi kliknąć ikonę “Zarejestruj”.
  2. Weryfikacja adresu e-mail, na adres e-mail podany przez Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć, w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika.
  3. Nadanie Hasła, Użytkownik wprowadza ustalone przez siebie hasło, po czym klika w ikonkę „Nadaj Hasło”. Hasło oraz potwierdzony adres e-mail Użytkownika stanowią łącznie Dane Uwierzytelniające.
  4. Wprowadzenie numeru kodu kreskowego, Użytkownik wprowadza numer kodu kreskowego umieszczony na probówce z Zestawu Startowego i klika w ikonę “Wprowadź kod kreskowy”. W ten sposób Zestaw Startowy Użytkownika zostaje aktywowany i jest gotowy do użycia. Użytkownik może również zaznaczyć sposób doręczenia mu infografiki będącej częścią Indywidualnego Raportu Genetycznego, po jej opracowaniu.
  5. Zamawianie kuriera, po wprowadzeniu numeru kodu kreskowego zgodnie z krokiem opisanym wyżej i pobraniu materiału genetycznego zgodnie z instrukcją zawartą w Zestawie Startowym, Użytkownik może zamówić kuriera w celu odesłania probówki z materiałem genetycznym i wymaganymi zgodami do CAG. Aby zamówić kuriera należy wypełnić wszystkie wymagane dane takie jak imię i nazwisko, adres, z którego probówka z materiałem genetycznym i kompletem zgód ma zostać odebrana oraz opcjonalnie numer telefonu i kliknąć w ikonę “Zamów kuriera”. Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa, przesyłki kurierskie dla CAG realizuje DPD Polska sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące usługi odebrania przez kuriera probówki z materiałem genetycznym i kompletem zgód oraz możliwości i warunków dokonywania ewentualnych zmian w zamówieniu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji w Serwisie.
 4. Prawidłowe przejście wszystkich kroków wskazanych w pkt. 3 powyżej oznacza, że:
  1. konto Użytkownika w Serwisie zostało założone;
  2. Dane Uwierzytelniające zostały nadane;
  3. Zestaw Startowy został zarejestrowany i jest aktywny;
  4. Kurier do odbioru probówki z materiałem genetycznym i kompletem zgód został zamówiony.
 5. Jeżeli Użytkownik przy rejestracji przeszedł pomyślnie tylko pierwsze trzy kroki opisane w pkt. 3 a-c powyżej, przy następnym logowaniu w Serwisie zostanie przeniesiony automatycznie do następnego kroku.
 6. Logując się do swojego konta za pomocą Danych Uwierzytelniających Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące statusu realizacji usługi lub pobrać Indywidualny Raport Genetyczny, jeśli jest dostępny.

§ 6
Pobranie i odesłanie materiału genetycznego

 1. Użytkownik samodzielnie pobiera próbkę materiału genetycznego zgodnie z instrukcją znajdującą się w Zestawie Startowym albo Zestawie Startowym Alternatywnym. Przy czym Zestaw Startowy Alternatywny może zostać dostarczony Użytkownikowi na jego wniosek, jeśli nie jest on w stanie prawidłowo pobrać odpowiedniej ilości śliny zgodne z instrukcją załączoną do Zestawu Startowego. Wybranie Alternatywnego Zestawu Startowego wyklucza możliwość Biobankowania.
 2. Pobranie materiału genetycznego i odesłanie probówki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni. W tym czasie Zestaw Startowy należy przechowywać zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.
 3. Użytkownik obowiązkowo wypełnia i podpisuje załączone do Zestawu Startowego formularze zgód:
  1. Deklarację zgody Użytkownika
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w tym danych wrażliwych.
 4. Użytkownik może wypełnić i podpisać pozostałe załączone do Zestawu Startowego formularze zgód:
  1. Zgodę na Biobankowanie
  2. Zgodę na możliwość ponownego skontaktowania się w celu pozyskania innych danych do wykorzystania w postaci zanonimizowanej w celach naukowych lub badawczo rozwojowych
  3. Zgodę na wykorzystanie pozyskanego materiału genetycznego oraz danych klinicznych w formie zanonimizowanej w celach edukacyjnych i do badań naukowych i rozwojowych
  4. Zgodę na aktualizowanie Raportu.
 5. Probówka z pobranym materiałem genetycznym oraz podpisane formularze zgód określonych w pkt. 3 i 4 powyżej (przy czym tylko zgody określone w pkt. 3 są obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia Analizy Genetycznej i opracowania Indywidualnego Raportu Genetycznego), powinny zostać zapakowane w opakowanie Zestawu Startowego i przekazane kurierowi, zamówionemu zgodnie z § 5 pkt. 3 e „Zamawianie kuriera”.
 6. Kurier dostarczy przesyłkę do CAG, na koszt CAG. Informacja o doręczeniu przesyłki do CAG zostanie podana w Serwisie i przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.

§ 7
Wykonanie usługi przez CAG

 1. Po otrzymaniu probówki z materiałem genetycznym oraz kompletem wymaganych zgód (§ 6 pkt. 3), CAG przystąpi do wykonania usługi, tj. do przeprowadzenia Analizy Genetycznej i opracowania Indywidualnego Raportu Genetycznego dla Użytkownika.
 2. Termin na dostarczenie Użytkownikowi Indywidualnego Raportu Genetycznego nie przekroczy 150 dni od dnia otrzymania przez CAG probówki z materiałem genetycznym Użytkownika wraz z kompletem wymaganych zgód.
 3. Po opracowaniu Indywidualnego Raportu Genetycznego, zostanie on udostępniony Użytkownikowi, poprzez jego zamieszczenie w formie pliku elektronicznego na koncie Użytkownika w Serwisie.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o udostępnieniu Indywidualnego Raportu Genetycznego za pomocą wiadomości podanej w Serwisie i przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.
 5. Użytkownik będzie miał możliwość pobrania Indywidualnego Raportu Genetycznego z Serwisu przy użyciu Danych Uwierzytelniających.
 6. Jeżeli podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraził taką chęć, Infografika, która stanowi część Indywidualnego Raportu Genetycznego, zostanie przesłana w formie wydruku na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.
 7. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia Analizy Genetycznej więcej niż 5% polimorfizmów pojedynczych nukleotydów nie uda się odczytać, CAG poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie i dokona powtórnej analizy przesłanego materiału genetycznego w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym jednak jak 150 dni i na własny koszt.

§ 8
Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy zostało uregulowane w Regulaminie Sklepu i ma zastosowanie również do Użytkownika, który jest jednocześnie Kupującym. Jeżeli Użytkownik nie nabył Indywidualnego Raportu Genetycznego, ale otrzymał go od Kupującego, wówczas Użytkownik taki nie ma własnego prawa do odstąpienia od Umowy, ale powinien w tym zakresie skontaktować się z Kupującym.
 2. Termin na dostarczenie Użytkownikowi Indywidualnego Raportu Genetycznego nie przekroczy 150 dni od dnia otrzymania przez CAG probówki z materiałem genetycznym Użytkownika wraz z kompletem wymaganych zgód.
 3. Odstąpienie przez Kupującego od Umowy wiąże Użytkownika, któremu Kupujący przekazał Zestaw Startowy, co oznacza, że Użytkownik taki nie może zarejestrować Zestawu Startowego w Serwisie, a Zestaw Startowy powinien zostać zwrócony do CAG na adres: Centrum Analiz Genetycznych Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa. Zwrot Zestawu Startowego przez Kupującego nie wpływa na skuteczność jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

§ 9
Reklamacje

 1. Reklamację w związku z Umową może złożyć Kupujący zgodnie z Regulaminem Sklepu. Użytkownik, który nie jest jednocześnie Kupującym, może również złożyć reklamację, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie CAG jest niezgodne z Regulaminem Serwisu, w tym jeśli napotkał na problemy z działaniem Serwisu, podczas rejestracji, zamawiania lub pracy kuriera lub jeśli wystąpił problem z Zestawem Startowym lub Indywidualnym Raportem Genetycznym.
 2. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres: Centrum Analiz Genetycznych Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko Użytkownika, numer kodu kreskowego, który widoczny jest probówce dostarczonej wraz z Zestawem Startowym, którego dotyczy reklamacja, opis przyczyny reklamacji, jak też adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez CAG niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji CAG powiadomi reklamującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pomocą listu poleconego.
 5. W przypadku uznania przez CAG zasadności zgłoszonej reklamacji, Użytkownik będący Kupującym jest uprawniony do wyboru pomiędzy żądaniem powtórzenia Analizy Genetycznej lub zwrotu całości ceny. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest Kupującym, może żądać powtórzenia Analizy Genetycznej, a zwrotu całości ceny tylko w porozumieniu z Kupującym.
 6. Skorzystanie z reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza, możliwości Użytkownika do skorzystania z drogi sądowej lub:
  1. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów;
 7. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest CAG. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umowy, rejestracji w Serwisie, przeprowadzenia Analizy Genetycznej i opracowania Indywidualnego Raportu Genetycznego oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Serwisu, korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem Serwisu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. CAG zastrzega prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Serwisu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana na stronie www.ogen.pl z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 3. Niniejszy Regulamin Serwisu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu. CAG może dokonać zmiany Regulaminu Serwisu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Użytkownikom. Informacja o zmianie Regulaminu Serwisu zostanie opublikowana na stronie Serwisu i wysłana na konta Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów i rozpoczętych analiz Genetycznych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.