INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka OGEN S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000767104, NIP:118 218 58 55 , REGON:381 950 723, kapitał zakładowy: 107 482 zł w całości wpłacony (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

 

wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki

posiadanych dokumentów akcji Spółki.

 

Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia, tj. poprzez opublikowanie stosownej treści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

 

OGŁOSZENIE O WZA

Zarząd spółki Ogen S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03.06.2024 r. godzina 12:30 w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie obrad;
II. Wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania;
III. Przyjęcie porządku obrad:
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
– sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
– sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 r.;
2) Powzięcie uchwał w sprawach:
– dalszego istnienia spółki;
– pokrycia straty;
– udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
3) Powołanie członków Rady Nadzorczej;
4) Zamknięcie obrad.