Regulamin programu poleceń Indywidualnego Raportu Genetycznego

 

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i warunki Programu Poleceń Indywidualnego Raportu Genetycznego.

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Analiza Genetyczna – analizy wykonywane przez OGEN S.A. w laboratoriach współpracujących z OGEN S.A., obejmujące izolację DNA z próbki materiału genetycznego dostarczonego OGEN S.A. przez Użytkownika w Zestawie Startowym oraz wykonanie analizy DNA, na podstawie której przygotowywany jest Indywidualny Raport Genetyczny.
 2. OGEN S.A. – OGEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-918), ul. Tomasza Nocznickiego 31, NIP: 118 218 58 55, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000767104, zwana również „Organizatorem”.
 3. Indywidualny Raport Genetyczny – zindywidualizowane opracowanie, które można nabyć od OGEN S.A. za pośrednictwem Sklepu, składające się z:
  1. Danych Surowych
  2. Raportu
  3. Infografiki

Szczegółowy opis Indywidualnego Raportu Genetycznego znajduje się w § 3 regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: www.ogen.pl/strona/regulamin-sklepu.

 1. Klient Polecony – Kupujący, który zakupił Indywidualny Raport Genetyczny wskutek Polecenia przez Użytkownika Polecającego. Klient Polecony nie musi być Użytkownikiem.
 2. Kod rabatowy – indywidualny kod rabatowy udostępniony przez OGEN S.A. Użytkownikowi, przy użyciu którego Klient Polecony otrzyma 15 % rabatu na zakup Indywidualnego Raportu Genetycznego w Sklepie Ogen.
 3. Kupon rabatowy – indywidualny kupon rabatowy na okaziciela w postaci elektronicznej, udostępniony Użytkownikowi Polecającemu przez OGEN S.A. za      Polecenie, możliwy do zrealizowania w oznaczonych Placówkach handlowych.
 4. Kupujący – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, korzystająca ze Sklepu Ogen w celu dokonania zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego.
 5. Placówka handlowa – sklep lub sieć sklepów, w których można zrealizować Kupon rabatowy. Lista Placówek handlowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Polecenie – działanie Użytkownika Polecającego polegające na zarekomendowaniu osobie trzeciej Indywidualnego Raportu Genetycznego poprzez udostępnienie mu Kodu rabatowego, skutkujące dokonaniem przez osobę trzecią (Klienta Poleconego) zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego w Sklepie Ogen; szczegóły procedury Polecenia opisane są w §3 Regulaminu.
 7. Program – program poleceń Indywidualnego Raportu Genetycznego organizowany przez OGEN S.A., którego warunki zostały szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie.
 8. Sklep Ogen – sklep działający pod adresem ogen.pl, za pośrednictwem którego OGEN S.A. sprzedaje, a Kupujący ma możliwość nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego.
 9. Serwis – serwis internetowy „ogen.pl” dostępny pod adresem ogen.pl, za pośrednictwem którego OGEN S.A. umożliwia rejestrację Zestawu Startowego przez Użytkownika i dostęp do Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która oddała próbkę materiału genetycznego do Analizy Genetycznej w celu uzyskania Indywidualnego Raportu Genetycznego. Użytkownik nie musi być jednocześnie Kupującym.
 • Użytkownik Polecający – Użytkownik, który otrzymał Kod rabatowy.
 • Uczestnicy Programu – Użytkownik Polecający, który udostępnił Kod rabatowy osobie trzeciej, oraz Klient Polecony.
 • Zestaw Startowy – zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego na potrzeby przeprowadzenia Analizy Genetycznej.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLE
 1. Program oferuje możliwość uzyskania Kuponu rabatowego przez Użytkownika Polecającego w wyniku wykonania przez Użytkownika Polecającego Polecenia na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Organizatorem Programu i fundatorem Kuponów rabatowych jest OGEN S.A..
 3. Program rozpoczyna się w dniu 1.08.2019 r. i trwa co najmniej do dnia 01.08.2020 r. Organizator jest uprawniony do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Programu bez konieczności informowania Uczestników Programu ani innych Użytkowników.
 4. Uznaje się, że z chwilą udostępnienia otrzymanego od OGEN S.A. Kodu rabatowego osobie trzeciej Użytkownik Polecający decyduje się na udział w Programie i akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. Program adresowany jest do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. PROCEDURA POLECEŃ
 1. W ramach organizowanego przez Organizatora Programu Kod rabatowy będzie udostępniany przez Organizatora Użytkownikom, o których mowa w §2 ust. 5.
 2. Użytkownik, który otrzymał Kod rabatowy, staje się Użytkownikiem Polecającym.
 3. Użytkownik Polecający otrzyma Kupon rabatowy po wykonaniu Polecenia, to jest po spełnieniu następujących warunków:
  1. Użytkownik Polecający zarekomenduje osobie trzeciej Indywidualny Raport Genetyczny i udostępnieni tej osobie Kod rabatowy; osobą, której można zarekomendować Indywidualny Raport Genetyczny i udostępnić Kod rabatowy może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych
  2. osoba trzecia, o której mowa w punkcie poprzedzającym, zakupi Indywidualny Raport Genetyczny w Sklepie Ogen przy użyciu Kodu rabatowego uzyskanego od Użytkownika Polecającego, w tym dokona zapłaty za Indywidualny Raport Genetyczny; z tą chwilą osoba ta stanie się Klientem Poleconym.
 4. Z chwilą zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego przez osobę trzecią, o której mowa w ustępie poprzedzającym, przy użyciu Kodu rabatowego uzyskanego od Użytkownika Polecającego, ten Użytkownik Polecający uzyska prawo do otrzymania Kuponu rabatowego.
 5. Użytkownik Polecający może udostępnić Kod rabatowy więcej niż jednej osobie.
 6. Użytkownik Polecający otrzyma tyle Kuponów rabatowych, ile zostanie zakupionych Indywidualnych Raportów Genetycznych przy użyciu Kodu rabatowego uzyskanego od Użytkownika Polecającego. W przypadku zakupu przez jednego Klienta Poleconego więcej niż jednego Indywidualnego Raportu Genetycznego, Użytkownik Polecający otrzyma liczbę Kuponów Rabatowych równą liczbie zakupionych przez Klienta Poleconego Indywidualnych Raportów Genetycznych.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z KUPONU RABATOWEGO
 1. Użytkownik Polecający może zrealizować Kupon rabatowy w miejscu oraz w terminie wskazanym w treści Kuponu rabatowego.
 2. Kupon rabatowy uprawnia Użytkownika Polecającego do otrzymania rabatu zakupowego w oznaczonych Placówkach handlowych. Wysokość rabatu oraz warunki jego udzielenia przez Placówkę handlową zostaną wskazane w treści Kuponu rabatowego.
 3. Organizator zapewni Użytkownikowi Polecającemu możliwość realizacji Kuponu rabatowego na warunkach wskazanych w jego treści oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Organizatorowi.
 5. Kupon rabatowy jest aktywny od momentu udostępnienia go Użytkownikowi Polecającemu.
 6. Otrzymany od Organizatora Kupon rabatowy jest jednokrotnego użytku.
 7. Termin ważności Kuponu rabatowego będzie każdorazowo określony w jego treści.
 8. Udostępnienie przez Organizatora Kuponu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Użytkownika Polecającego, który został podany przez Użytkownika w związku z rejestracją Zestawu Startowego w Serwisie. Udostępnienie Kuponu rabatowego przez Organizatora nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Klienta Poleconego.
 9. Skorzystanie z udostępnionego Kuponu rabatowego zależy od decyzji Użytkownika Polecającego.
 • W celu skorzystania z przekazanego przez Organizatora Kuponu rabatowego należy okazać, w formie papierowej (po wydrukowaniu) lub elektronicznej, udostępniony Kupon rabatowy, w Placówce handlowej.
 • Okazanie Kuponu rabatowego w Placówce handlowej jest warunkiem skorzystania z niego na zasadach określonych w jego treści oraz niniejszym Regulaminie.
 • Kupony rabatowe nie łączą się ze sobą. Na każdorazowy zakup w Placówce handlowej może być wykorzystany tylko jeden Kupon rabatowy.
 • Kupon rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. Placówka handlowa ma prawo odmówić realizacji Kuponu rabatowego po upływie terminu jego ważności.
 1. REKLAMACJE
 1. Użytkownik Polecający może złożyć reklamację w związku z Programem, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie Organizatora było niezgodne z Regulaminem.
 2. Reklamacja przysługuje Użytkownikowi Polecającemu również w przypadku nieuzasadnionej odmowy realizacji Kuponu Rabatowego przez Placówkę handlową.
 3. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: [email protected] lub pisemnie na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni począwszy od dnia uzyskania Kuponu rabatowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Użytkownika Polecającego: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, adres e-mail, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji.
 5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik Polecający, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony, w formie mailowej, lub listem poleconym.
 7. W przypadku przesyłania korespondencji w postępowaniu reklamacyjnym za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 8. Decyzja Organizatora co do sposobu rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest OGEN S.A..
 2. Odbiorcami danych będą, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty świadczące na rzecz OGEN S.A. usługi w związku z Programem, w tym dostawcy usług marketingowych i usług IT oraz partnerzy handlowi współpracujący z OGEN S.A. w związku z organizacją Programu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora – Organizatora, to jest w celach związanych z organizacją Programu, wydaniem Kuponów rabatowych, obsługą ewentualnych reklamacji oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez OGEN S.A..
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku skierowania przez Użytkownika roszczeń do OGEN S.A. w związku z uczestnictwem w Programie – do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie, w szczególności problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci Internet, programów pocztowych, skrzynek pocztowych, wszelkich elementów infrastruktury sieciowej mogących spowodować błędy we wprowadzanych oraz przetwarzanych danych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Użytkownika Polecającego pod względem spełniania przez niego warunków uczestnictwa w Programie, jak również weryfikacji procedury Poleceń pod względem zgodności z Regulaminem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości dotyczące wszelkich danych przekazanych przez Użytkownika.
 4. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Programu na osoby trzecie, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu tylko z ważnych powodów. Za ważne powody Organizator uznaje:
  1. zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. zmianę warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmianę organizacyjną lub prawną w zakresie działania Serwisu;
  4. zmianę warunków współpracy z Placówkami handlowymi.
 6. Użytkownicy zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Regulaminu.
 7. Wszystkie spory mogące powstać w związku z Programem będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd powszechny właściwy według obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z Programem należy kierować na adres mailowy Organizatora: [email protected] lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej: https://ogen.pl/strona/kontakt.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2019 r.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1

Lista placówek handlowych:

 1. Sklep internetowy natura dostępny pod adresem drogerienatura.pl