Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług

Dostępnych za pośrednictwem serwisu ogen.pl

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

1.2. Za pośrednictwem Serwisu dostępne są wskazane w Regulaminie usługi świadczone, odpowiednio do zakresu wskazanego w Regulaminie, przez OGEN lub IMS lub inne Podmioty Współpracujące.

1.3. Regulamin obejmuje postanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalanie i wydrukowanie.

1.5. Zamawiający i Użytkownik może skontaktować się z OGEN korzystając z adresu e-mail: [email protected] oraz z IMS korzystając z adresu e-mail: [email protected]. Kontakt ze wszystkimi Usługodawcami jest także możliwy za pośrednictwem czatu dostępnego w Serwisie lub telefonicznie pod numerem +48 22 307 23 30.

1.6. OGEN i IMS nie pobiera opłat za komunikację z Klientem lub Użytkownikiem z wykorzystaniem wskazanego powyżej w punkcie 1.5. środka porozumiewania się na odległość, a Klient lub Użytkownik ponosi ewentualne koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami usług telekomunikacyjnych.

 

2. DEFINICJE

2.1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.

2.2. Serwis – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.ogen.pl prowadzoną przez OGEN. Serwis umożliwia:

  1. a) zamówienie udostępnionych na stronie ogen.pl usług świadczonych przez OGEN i/lub IMS i/lub inne Podmioty Współpracujące, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  2. b) zamówienie konsultacji medycznych lub konsultacji dietetycznych;
  3. c) wypełnienie i przesłanie do Usługodawcy formularza o stanie zdrowia, założenie indywidualnego konta Użytkownika na platformie ogen.pl i/lub na Platformie ogen.telemedi.co;
  4. d) rejestrację przez Użytkownika Zestawu Startowego opisanego w punkcie 2.16. lub Zestawu Startowego Alternatywnego opisanego w punkcie 2.17. do zastosowania jako właściwy ze względu na rodzaj usługi zestaw pobraniowy w celu realizacji wybranej usługi zgodnie z Regulaminem;
  5. e) dostęp do Raportów na zasadach określonych w Regulaminie i innych dokumentów udostępnianych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług.

2.3. OGEN – OGEN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomasza Nocznickiego 31 (kod pocztowy 01-918), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000767104, REGON: 381 950 723 NIP: 118 218 58 55.

2.4. IMS – Instytut Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomasza Nocznickiego 31 (kod pocztowy 01-918), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000812893, REGON: 38483606300000, NIP: 1182201956. IMS jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000226835.

2.5. Podmioty Współpracujące – podmioty, świadczące profesjonalne usługi, których zakup lub obsługa są dostępne poprzez Serwis.

2.6. Usługodawca – oznacza, stosownie do zapisów Regulaminu, OGEN i/lub IMS, w zakresie świadczonych przez nie usług.

2.7. Użytkownik – osoba fizyczna stosownie do świadczonej usługi lub łącznie świadczonych usług:

2.7.1. w ramach Raportów lifestylowych OGEN lub „Chcę być Mamą”, rozumiana jako: przekazująca za pośrednictwem Zestawu Startowego lub Alternatywnego Zestawu Startowego próbkę swojego materiału biologicznego w celu przeprowadzenia analizy genetycznej i opracowania na tej podstawie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Raportu. Użytkownik może być jednocześnie Zamawiającym. Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą swojego przedstawiciela ustawowego;

2.7.2. w ramach Ogen Covid IgG+IgM, rozumiana jako korzystająca z usługi Ogen Covid IgG+IgM opisanej w szczególności pkt. 2.20., 2.21., pkt 7., pkt. 10., pkt. 19.2., 19.4. Regulaminu; Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego;

2.7.3. w ramach Ogen D3, rozumiana jako korzystająca z usługi Ogen D3 opisanej w szczególności w pkt. 2.18., 2.19., 2.24.2., pkt. 9., pkt. 15., pkt. 16. Regulaminu; Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego;

2.7.4. w ramach Ogen Covid Antygeny, rozumiana jako korzystająca z usługi Ogen Covid Antygeny opisanej w szczególności w pkt. 2.22., 2.23., pkt. 7., pkt. 10., pkt 19.2., 19.4. Regulaminu; Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego.

2.7.5. w ramach Ogen Mikrobiota, rozumiana jako korzystająca z usługi Ogen Mikrobiota opisanej w szczególności w pkt. 2.25., 2.26., pkt. 17., pkt. 18., pkt. 19.10., 19.12. Regulaminu. Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

2.8. Zamawiający – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych składająca zamówienie na usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu. Zamawiający jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2.9. Dane Uwierzytelniające – adres e-mail i hasło ustanowione przez Użytkownika dostępne pod adresem platforma.ogen.pl uprawniające do logowania Serwisu. Użytkownik może zmienić Dane Uwierzytelniające postępując zgodnie z wytycznymi postępowania wskazanymi w Serwisie (opcja „Nie pamiętam hasła”). Zaś w przypadku Ogen Covid IgG+IgM i Ogen Covid Antygeny adres e-mail i hasło ustanowione i/lub numer pesel Użytkownika przy rejestracji indywidualnego konta Użytkownika na Platformie internetowej dostępną pod adresem ogen.pl. Użytkownik może zmienić Dane Uwierzytelniające postępując zgodnie z wytycznymi postępowania wskazanymi w Serwisie (opcja „Nie pamiętasz hasła?”).

2.10. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.11. Raport – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o wyniki analizy genetycznej Użytkownika zgodnie z Regulaminem.

2.12. Indywidualny Raport Lifestylowy – oznacza Raport przygotowywany przez OGEN na zamówienie Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Raporcie Lifestylowym, należy przez to rozumieć raporty wskazane w punktach: 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4., 2.12.5., 2.12.6., 2.12.7. chyba że zastrzeżono inaczej.

2.12.1. Raport „Zdrowie” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o dane surowe Użytkownika pochodzące z analizy laboratoryjnej. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „Raport Genetyczny” w zakładce „Zdrowie”.

2.12.2. Raport „Leki” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o dane surowe Użytkownika pochodzące z analizy laboratoryjnej. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „Raport Genetyczny” w zakładce „Leki”.

2.12.3. Raport „Dieta” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o dane surowe Użytkownika pochodzące z analizy laboratoryjnej. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „Raport Genetyczny” w zakładce „Dieta”.

2.12.4. Raport „Sport” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o dane surowe Użytkownika pochodzące z analizy laboratoryjnej. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „Raport Genetyczny” w zakładce „Sport”.

2.12.5. Raport „Uroda” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o dane surowe Użytkownika pochodzące z analizy laboratoryjnej. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „Raport Genetyczny” w zakładce „Uroda”.

2.12.6. Raport „Odporność” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o dane surowe Użytkownika pochodzące z analizy laboratoryjnej. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „Raport Genetyczny” w zakładce „Odporność”.

2.12.7. Raport „Sen i Stres” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o dane surowe Użytkownika pochodzące z analizy laboratoryjnej. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „Raport Genetyczny” w zakładce „Sen i Stres”.

2.13. Pakiet Start – pakiet, w skład którego wchodzą wybrane przez Zamawiającego Raporty opracowane zgodnie z Regulaminem;

2.14. Pakiet Premium – pakiet, w skład którego wchodzą wybrane przez Zamawiającego Raporty opracowane zgodnie z Regulaminem, a także konsultacja dietetyczna oraz infografika, o której mowa w punkcie 14.2.3. Regulaminu.

2.15. Raport „Chcę być Mamą” – oznacza Raport przygotowywany przez OGEN na zamówienie Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie. W skład, którego wchodzą opisy predyspozycji genetycznych, których lista znajduje się na podstronie “nasze usługi” w zakładce “Chcę być Mamą”, opracowane zgodnie z Regulaminem, a także konsultacja dietetyczna, o której mowa w punkcie 14.2.4. Regulaminu.

2.16. Zestaw Startowy – zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału biologicznego na potrzeby przeprowadzenia analizy genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z pojemnika z płynem stabilizacyjnym (probówka), ustnika oraz instrukcji pobierania próbki. Do Zestawu Startowego dołączone są informacje przeznaczone dla Użytkownika oraz formularze zgód.

2.17. Zestaw Startowy Alternatywny – zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego, w postaci wymazu komórek nabłonka z jamy ustnej, na potrzeby przeprowadzenia analizy genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z patyczka pobraniowego, kapsułki osuszającej, probówki i kapsla oraz instrukcji pobierania próbek. Do Zestawu Startowego Alternatywnego dołączone są informacje przeznaczone dla Użytkownika oraz formularze wymaganych zgód. Zestaw Startowy Alternatywny dostarczany jest Użytkownikowi na jego wniosek, mogący być złożony za pośrednictwem Serwisu, jeśli nie jest on w stanie prawidłowo pobrać odpowiedniej próbki śliny zgodne z instrukcją załączoną do Zestawu Startowego.

2.18. Ogen D3– oznacza usługę IMS świadczoną na zamówienie Zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Ogen D3, należy przez to rozumieć integralne części usługi wskazane w punktach 2.18.1., 2.18.2. i 2.18.3., chyba że zastrzeżono inaczej.

2.18.1. Zestaw Ogen D3 dostarczony kurierem na wskazany przez Zamawiającego adres,

2.18.2. wykonanie analizy laboratoryjnej dokonywanej na podstawie prawidłowo i zgodnie z instrukcją dołączoną do Zestawu Ogen D3 pobranego materiału i odesłanego na wskazany adres zwrotny;

2.18.3. przekazanie wyniku na wskazany w dołączonym do zestawu Ogen D3 formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika adres e-mail.

2.19. Zestaw Ogen D3 – zestaw służący do wykonania badania metabolitu D3 składający się z akcesoriów oraz instrukcji niezbędnych w celu umożliwienia skorzystania z usługi Ogen D3.

2.20. Ogen Covid IgG+IgM – oznacza usługę IMS świadczoną na zamówienie Zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Ogen Covid IgG+IgM, należy przez to rozumieć integralne części usługi wskazane w punktach 2.20.1. i 2.20.2., chyba że zastrzeżono inaczej.

2.20.1. Zestaw Ogen Covid IgG+IgM dostarczony kurierem na wskazany przez Zamawiającego adres,

2.20.2. skorzystanie z Platformy ogen.telemedi.co w celu zrealizowania konsultacji medycznej niezbędnej do prawidłowego wykorzystania przez Użytkownika Zestawu Ogen Covid IgG+IgM.

2.21. Zestaw Ogen Covid IgG+IgM – zestaw służący do wykonania testu serologicznego na przeciwciała klas IgG i IgM SARS-CoV-2, składający się z akcesoriów oraz instrukcji niezbędnych w celu umożliwienia skorzystania z usługi Ogen Covid IgG+IgM, w tym przeprowadzenia konsultacji medycznej na Platformie ogen.telemedi.co. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu Ogen Covid IgG+IgM wysłanego w celu realizacji usługi Ogen Covid IgG+IgM lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres [email protected] lub zadzwonić na numer +48 22 307 23 30.

2.22. Ogen Covid Antygeny – oznacza usługę IMS świadczoną na zamówienie Zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Ogen Covid Antygeny, należy przez to rozumieć integralne części usługi wskazane w punktach 2.22.1. i 2.22.2, chyba że zastrzeżono inaczej.

2.22.1. Zestaw Ogen Covid Antygeny dostarczony kurierem na wskazany przez Zamawiającego adres. Istnieje możliwość wykupienia, podczas składania zamówienia, dodatkowo płatnej usługi ekspresowej Ogen Express tj. dostarczenia Zestawu Ogen Covid Antygeny na terenie Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Katowic, Gdańska, Gdyni i Sopotu w ciągu kilku godzin (od 2 do 10 godzin).

2.22.2. skorzystanie z Platformy ogen.telemedi.co lub ims.telemedi.co w celu zrealizowania konsultacji medycznej niezbędnej do prawidłowego wykorzystania przez Użytkownika Zestawu Ogen Covid Antygeny.

2.23. Zestaw Ogen Covid Antygeny– zestaw służący do wykonania testu na antygeny wirusa SARS-CoV-2, składający się z akcesoriów oraz instrukcji niezbędnych w celu umożliwienia skorzystania z usługi Ogen Covid Antygeny, w tym przeprowadzenia konsultacji medycznej na Platformie ogen.telemedi.co. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu Ogen Covid Antygeny wysłanego w celu realizacji usługi Ogen Covid Antygeny lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres [email protected] lub zadzwonić na numer +48 22 307 23 30.

2.24. Materiał Biologiczny – pobierany samodzielnie przez Użytkownika, stosownie z dołączoną instrukcją oraz wyrażonymi na piśmie zgodami:

2.24.1. dla usługi Indywidualny Raport Genetyczny oraz pozostałe wymienione w pkt. 2.12.1.-2.12.7. oraz Chcę być Mamą rozumiany jako materiał genetyczny, w postaci próbki śliny lub wymazu komórek nabłonka z jamy ustnej zgodnie z dołączoną do Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego instrukcji;

2.24.2. dla usługi Ogen D3 rozumiany jako sucha kropla krwi włośniczkowej nakrapiana na bibułę dołączoną do zestawu Ogen D3.

2.24.3. dla usługi Ogen Mikrobiota rozumiany jako próbka kału pobrana do jałowego pojemnika na kał dołączonego do Zestawu Ogen Mikrobiota.

2.25. Ogen Mikrobiota – oznacza usługę świadczoną na zamówienie Zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Ogen Mikrobiota, należy przez to rozumieć integralne części usługi wskazane w punktach 2.25.1., 2.25.2., 2.25.3., 2.25.4., 2.25.5. i 2.25.6.  chyba że zastrzeżono inaczej.

2.25.1. Zestaw Ogen Mikrobiota dostarczony kurierem na wskazany przez Zamawiającego adres.

2.25.2. wykonanie analizy laboratoryjnej dokonywanej na podstawie pobranego zgodnie z instrukcją dołączoną do Zestawu Ogen Mikrobiota materiału i odesłanego na wskazany adres zwrotny;

2.25.3. przekazanie wyniku na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wskazany w dołączonym do Zestawu Ogen Mikrobiota Formularzu Zlecenia Badania Laboratoryjnego.

2.25.4. Ogen Mikrobiota pakiet Start – pakiet, w skład którego wchodzi wybrana przez Zamawiającego usługa opracowana zgodnie z Regulaminem, a także konsultacja dietetyczna, o której mowa w punkcie 19.9., 19.10., 19.11., 19.12. Regulaminu.

2.25.5. Ogen Mikrobiota pakiet Premium – pakiet, w skład którego wchodzi poszerzona oferta względem Ogen Mikrobiota Start, wybrana przez Zamawiającego usługa opracowana zgodnie z Regulaminem, a także konsultacja dietetyczna, o której mowa w punkcie 19.9., 19.10., 19.11., 19.12. Regulaminu.

2.25.6. Ogen Mikrobiota badania Dodatkowe – pakiet, w skład którego mogą wchodzić wybrane dodatkowo badania przez Zamawiającego spośród usług dodatkowo oferowanych  zgodnie z Regulaminem.

2.26. Zestaw Ogen Mikrobiota  – zestaw służący do wykonania badania mikrobioty jelit i/lub badań dodatkowych w tym Zonulina, Kalprotektyna, składający się z akcesoriów oraz instrukcji niezbędnych w celu umożliwienia skorzystania z usługi Ogen Mikrobiota.

 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

3.1. OGEN świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną:

3.1.1. prowadzenia Serwisu, w tym w określonych Regulaminem usługach indywidualnego konta Użytkownika umożliwiającego rejestrację przez Użytkownika wybranego przez siebie Zestawu/Zestawów oraz dostęp do zamieszczonych na koncie Użytkownika innych treści;

3.1.2. Prowadzenia za pośrednictwem Serwisu czatu. Do skorzystania z czatu konieczne jest podanie identyfikatora oraz adresu mailowego.

3.2. Za pośrednictwem Serwisu Zamawiający może ponadto dokonać zamówienia następujących usług świadczonych przez OGEN:

3.2.1. opracowanie Indywidualnego Raportu Lifestylowego oraz Chcę być Mamą. Elementem przygotowania Raportu jest przeprowadzenie analizy genetycznej na zasadach określonych w Regulaminie;

3.3. Za pośrednictwem Serwisu Zamawiający może dokonać zamówienia następujących usług świadczonych przez IMS lub inne Podmioty Współpracujące:

3.3.1. realizacji usługi Ogen Covid IgG+IgM, Ogen Covid Antygeny oraz Ogen D3, Ogen Mikrobiota w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu należy spełnić następujące wymagania techniczne:

4.1.1. Posiadanie sprawnego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów;

4.1.2. Korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox oraz inne przeglądarki umożliwiające obsługę standardów HTML, CSS, Java Script);

4.1.3. Włączenie obsługi plików Cookies i języka JavaScript;

4.1.4. Posiadanie aktywnego konta e-mail powiązanego z kontem Użytkownika.

4.2. W razie korzystania przez Zamawiającego lub Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych usług lub niewykonanie usług.

4.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz przesyłania danych osobowych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

 

5. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

5.1. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu oznacza, że Zamawiający zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5.2. Zamawiający może składać zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

5.3. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający wybiera w Serwisie przycisk „Zamów teraz” lub “Zamów teraz 129 zł” lub “Zamów” lub Dostawa express – od 215 zł (z kodem “Express”)” lub “Zamów teraz (89 zł)” lub „Dodaj do koszyka” lub “Zamawiam”, po czym zostanie przekierowany do koszyka.

5.4. Po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka” wybrana przez Zamawiającego usługa zostaje dodana do koszyka i Zamawiający może dodać kolejną. Po dodaniu do koszyka wybranych usług Zamawiający może kontynuować proces zamawiania klikając przycisk “Zobacz koszyk”, który przekieruje go na stronę “Twój koszyk”. Po kliknięciu przycisku “Zamów teraz” lub “Zamów teraz 129 zł” lub “Zamów” lub Dostawa express – od 215 zł (z kodem “Express”)” lub “Zamów teraz (89 zł)” lub “Zamawiam” Zamawiający zostanie przekierowany na stronę “Twój koszyk” a do jego koszyka zostanie dodana jedna wybrana usługa.

Zamawiający może zamówić każdorazowo więcej niż jedną usługę. Na stronie “Twój koszyk” widoczna jest informacja dotycząca wybranych usług, liczba zamówionych usług oraz cena za wybraną liczbę usług oraz cena za przesyłkę kurierską, jeśli taka jest wyodrębnioną częścią usługi.

5.5. Zamawiający, wybierając opcję „Kupuję i płacę” przy wybranej usłudze, składa zamówienie na przygotowanie i realizację usługi przez OGEN i/lub przez IMS. Dalsze usługi związane z przygotowaniem wybranej usługi świadczone będą w zależności od usługi przez OGEN lub IMS lub inne Podmioty Współpracujące. Usługi medyczne, w szczególności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, będą świadczone przez profesjonalne podmioty.

5.6. Zamawiający, składając zamówienie na wybraną usługę składa zamówienie na wszystkie usługi składowe, o których mowa w punktach dotyczących tej usługi a zawartych w Regulaminie.

5.7. Zamawiający może kontynuować proces zamówienia po kliknięciu w ikonę „Przejdź do płatności” przekierowująca na stronę „Adres i zapłata”, na której podaje swój adres e- mail, który będzie wykorzystywany przez OGEN lub IMS lub inny profesjonalny podmiot do kontaktu z Zamawiającym, swoje imię i nazwisko, aktualny numer do kontaktu telefonicznego, kod pocztowy adresu dostawy na terenie Polski oraz pełny adres umożliwiający dostawę, pod który ma zostać dostarczony Zestaw Startowy lub Zestaw Startowy Alternatywny lub Zestaw Ogen Covid IgG+IgM lub Zestaw Ogen D3 lub Zestaw Ogen Covid Antygeny lub Zestaw Ogen Mikrobiota za pośrednictwem kuriera.

5.8. Na stronie „Twój koszyk” istnieje możliwość dodania kodu rabatowego.

5.9. Zamawiający wybiera ponadto metodę płatności za zamówione usługi zgodnie z pkt. 6.1. – 6.6. Regulaminu.

5.10. Zamawiający zostanie poproszony o potwierdzenie prawidłowości danych osobowych wskazanych w procesie zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru znajdującego się odpowiednio przy określeniu „Oświadczam, że wskazane dane są prawdziwe i aktualne” oraz „Akceptuję Regulamin”. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem realizacji zamówienia.

5.11. Procedura złożenia zamówienia zostanie zakończona po kliknięciu w ikonę „Kupuję i płacę” lub “Kontynuuj do PayPal”. Zamawiający otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia.

5.12. Po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z 5.11 Regulaminu, Umowa z Usługodawcą zostaje zawarta.

5.13. Zamawiający może zastrzec, że wybrany Raport i/lub inna dostępna w Serwisie usługa zostanie przygotowana na rzecz osoby trzeciej. W tym celu powinien dodać taką informację w komentarzu do zamówienia w drugim kroku zamówienia „Adres i zapłata” pod adresem ogen.pl/kasa/. Za osobę trzecią uznaje się Użytkownika, którego dane osobowe zostaną wskazane w procesie rejestracji indywidualnego konta Użytkownika.

5.14. Realizacja kolejnych części Umowy następuje po stronie OGEN, IMS lub Podmiotu Współpracującego po odesłaniu na wskazany w instrukcji adres przypisanego Użytkownikowi Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego, Zestawu Ogen D3 lub Zestawu Ogen Mikrobiota z pobranym materiałem biologicznym oraz uzupełnionymi i podpisanymi formularzami zgód, zgodnie z Regulaminem a także dołączoną do wybranego Zestawu instrukcją. Realizacja Umowy kolejnych części Umowy dotyczących usługi Ogen Covid IgG+IgM lub Ogen Covid Antygeny następuje zgodnie z Regulaminem a także dołączoną do wybranego Zestawu instrukcją.

5.15. W przypadku, w którym Zamawiający zamówił już co najmniej jeden Raport Lifestylowy i otrzymał go jako Użytkownik, do przygotowania kolejnych Raportów nie jest potrzebne skorzystanie z Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego. Opracowanie Raportu nastąpi na podstawie dotychczasowych Danych Surowych, o których mowa w punkcie 14.2.1. Regulaminu.

5.16. Zamawiający, który zamówił już Raport w ramach Pakietu Start, może zamawiać inne Raporty w ramach Pakietu Start lub Pakietu Premium. Zamawiający, który zamówił już Raport w ramach Pakietu Premium, może zamawiać inne Raporty w ramach Pakietu Start lub Pakietu Premium oraz niezależnie może zamawiać inne dostępne na stronie usługi.

 

6. PŁATNOŚCI

6.1. Cena każdej usługi w Serwisie podana jest w Serwisie w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto.

6.2. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Zamawiającemu przed podjęciem przez niego decyzji co do złożenia zamówienia.

6.3. Zamawiający po kliknięciu w ikonę „Kupuję i płacę” lub “Kontynuuj do PayPal”, na końcu procesu składania zamówienia, zostanie przekierowany do formularza zapłaty dostępnego na stronie internetowej Podmiotu realizującego płatność.

6.4. Zamawiający może dokonać płatności wybierając jedną z poniższych metod:

6.4.1. za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność, zgodnie z regulaminem obowiązującym u danego podmiotu;

6.4.2. przelewem bankowym na konto 76 1140 1010 0000 3254 0200 1001w ramach raportów lifestylowych OGEN, “Chcę być Mamą”, lub konto 48 1140 1010 0000 2743 3400 1001 w ramach pozostałych. Dane do przelewu zostaną wyświetlone oraz wysłane drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail, po kliknięciu w ikonę “Kupuję i płacę” jeżeli wybrana została płatność przelewem.

6.4.3. w ramach PayU (natychmiastowe przelewy bankowe, karty oraz raty): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), InPay (bitcoin) oraz PayPal. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.

6.5. Zamawiający może skorzystać z kodu rabatowego. Kod rabatowy należy wprowadzić przed kliknięciem w ikonę „Przejdź do płatności”. Informacja o całkowitej wartości zamówienia zostanie zmodyfikowana o przysługujący Zamawiającemu rabat.

6.6. Po otrzymaniu przez Usługodawcę, od podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Zamawiającego, Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.7. Zamawiający składając zamówienie i akceptując regulamin wyraża jednocześnie zgodę na dostarczenie faktury lub paragonu za zamówienie w wersji elektronicznej na podany w procesie zamówienia adres email lub w wersji papierowej dołączonej do przesyłki i wysłanej na adres wysyłki podany w procesie składania zamówienia.

 

7. DOSTAWA ZESTAWU Ogen Covid IgG+IgM oraz Ogen Covid Antygeny

7.1. Dostawa Zestawu Ogen Covid IgG+IgM oraz Ogen Covid Antygeny nastąpi w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności zgodnie z punktem 6.6 Regulaminu.

7.2. Dostarczenie Zestawu Ogen Covid IgG+IgM oraz Ogen Covid Antygeny następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.3. Koszt dostawy, wskazany w procesie zamawiania, jest doliczany do końcowej wartości zamówienia.

 

8. DOSTAWA ZESTAWÓW STARTOWYCH

8.1. Dostawa Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego nastąpi w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności zgodnie z punktem 6.6 Regulaminu.

8.2. Dostarczenie Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8.3. Koszt dostawy, wskazany w procesie zamawiania, jest wliczany do wartości zamówienia.

 

9. DOSTAWA ZESTAWÓW Ogen D3 oraz ZESTAWÓW Ogen Mikrobiota

9.1. Dostawa wybranego Zestawu nastąpi w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności zgodnie z punktem 6.6 Regulaminu.

9.2. Dostarczenie wybranego zestawu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9.3. Koszt dostawy i odbioru, wskazane zbiorczo jako jedna wspólna opłata w procesie zamawiania, koszt ten jest wliczany do wartości zamówienia.

 

10. KONSULTACJA MEDYCZNA DO USŁUG Ogen Covid IgG+IgM oraz Ogen Covid Antygeny

10.1. W celu realizacji konsultacji medycznej jako integralnej części usług Ogen Covid IgG+IgM lub Ogen Covid Antygeny Użytkownik powinien postępować według instrukcji załączonej do każdego Zestawu.

10.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu Ogen Covid IgG+IgM lub Ogen Covid Antygeny wysłanego w celu realizacji usługi lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer +48 22 307 23 30. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę na wysyłkę informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 

11. AKTYWACJA ZESTAWÓW STARTOWYCH W SERWISIE

11.1. Zestaw Startowy lub Zestaw Startowy Alternatywny przed użyciem przez Użytkownika musi zostać aktywowany w Serwisie, poprzez wpisanie numeru kodu kreskowego znajdującego się na probówce. Użytkownik może, ale nie musi być Zamawiającym.

11.2. Aktywacja Zestawu Startowego wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.

11.3. W celu rejestracji w Serwisie poprzez utworzenie indywidualnego konta Użytkownika i ustanowienia Danych Uwierzytelniających, należy kliknąć w ikonę „Aktywuj Zestaw” dostępną w prawym górnym rogu Serwisu i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

11.4. Rejestracja w Serwisie poprzez utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i ustanowienie Danych Uwierzytelniających obejmuje kroki wskazane w kolejnych punktach regulaminu, przy czym przejście do następnego kroku następuje automatycznie po prawidłowym dokonaniu czynności wymaganych przez bieżący krok.

11.5. W celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownik podaje obowiązkowo swoje dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz swój adres e-mail, który będzie używany do weryfikacji tożsamości Użytkownika i dalszego logowania do Serwisu. Opcjonalnie Użytkownik może podać swoją datę urodzenia oraz numer telefonu.

11.6. Po wykonaniu czynności określonych w pkt. 11.4-11.5. aby przejść dalej, Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiednich przycisków wyboru, obowiązkowo poświadcza poprawność i aktualność podanych danych, akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez OGEN jego danych osobowych, w tym danych genetycznych oraz danych o stanie zdrowia.

11.7. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę na wysyłkę informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

11.8. Użytkownik po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól musi kliknąć ikonę “Zarejestruj”.

11.9. Weryfikacja adresu e-mail – na adres e-mail podany przez Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z hiperłączem, w które należy kliknąć, w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika.

11.10. Nadanie Hasła – Użytkownik wprowadza ustalone przez siebie hasło, po czym klika w przycisk „Nadaj Hasło”. Hasło oraz potwierdzony adres e-mail Użytkownika stanowią łącznie Dane Uwierzytelniające.

11.11. Hasło powinno być przechowywane przez Użytkownika w poufności i nie powinno być nikomu wyjawiane. W przypadku podejrzeń, iż hasło znalazło się w czyimś posiadaniu i jest używane niezgodnie z jego przeznaczeniem, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę.

11.12. Każde kolejne logowanie do indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie możliwe jest po kliknięciu w ikonę „Zaloguj” z wykorzystaniem Danych Uwierzytelniających.

11.13. Użytkownik wprowadza numer kodu kreskowego umieszczony na probówce z Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego i klika w przycisk “Wprowadź kod kreskowy”. W ten sposób Zestaw Startowy lub Zestaw Startowy Alternatywny Użytkownika zostaje aktywowany i jest gotowy do użycia.

 

12. PRZEKAZANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO ANALIZY GENETYCZNEJ

12.1. Użytkownik, po aktywacji Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego w Serwisie oraz po zapoznaniu się z instrukcją oraz materiałami informacyjnymi dołączonymi do Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego samodzielnie pobiera próbkę materiału biologicznego (śliny) zgodnie z instrukcją.

12.2. Użytkownik może pobrać próbkę jedynie swojego własnego materiału biologicznego. Jedynym dopuszczalnym materiałem do pobrania jest ślina Użytkownika. Użytkownik nie powinien pobierać innego materiału biologicznego. Niepobranie materiału zgodnie z instrukcją lub niepobranie właściwego materiału uniemożliwia poprawną realizację Umowy.

12.3. Pobranie materiału biologicznego i odesłanie probówki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia Umowy. W tym czasie Zestaw Startowy lub Zestaw Startowy Alternatywny należy przechowywać zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.

12.4. Przed odesłaniem probówki, Użytkownik wypełnia i podpisuje formularz zgody Użytkownika, załączony do Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego. Dostarczenie podpisanego formularza zgody Użytkownika jest warunkiem dalszej realizacji usługi.

12.5. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy podpisanego formularza zgody Użytkownika wraz z probówką, Usługodawca zwraca się do niego niezwłocznie, drogą mailową lub telefoniczną na wskazany w Serwisie mail lub numer telefonu, z prośbą o uzupełnienie i odesłanie podpisanego formularza zgody Użytkownika.

12.6. Użytkownik może fakultatywnie wypełnić i podpisać pozostałe załączone do Zestawu Startowego formularze zgód. Dostarczenie podpisanych pozostałych formularzy zgód nie jest warunkiem dalszej realizacji usługi.

12.7. Probówka z pobranym materiałem biologicznym oraz podpisany formularz zgód Użytkownika określony w punktach 12.1. oraz 12.4. Regulaminu, powinny zostać zapakowane w opakowanie Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego i przekazane kurierowi.

12.8. Po dokonaniu aktywacji Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego zgodnie z punktem 11.1. Regulaminu oraz zapakowaniu probówki wraz z podpisanym formularzem zgód Użytkownika zgodnie z punktem 12.7. Regulaminu, Użytkownik może zamówić kuriera w celu odesłania materiałów do Usługodawcy.

12.9. Aby zamówić kuriera należy zalogować się do indywidualnego konta Użytkownika oraz wypełnić wszystkie wymagane w zakładce platforma.ogen.pl/register/ dane takie jak imię i nazwisko, adres, z którego probówka z materiałem biologicznym i formularzem zgód Użytkownika ma zostać odebrana oraz opcjonalnie numer telefonu oraz kliknąć w ikonę “Zamów kuriera”.

12.10. Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa, przesyłki kurierskie dla Usługodawców realizuje tylko wybrana firma kurierska. Szczegółowe informacje dotyczące usługi odebrania przez kuriera probówki z materiałem biologicznym i formularzem zgód Użytkownika oraz możliwości i warunków dokonywania ewentualnych zmian w zamówieniu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji w Serwisie.

12.11. Kurier dostarczy przesyłkę do Usługodawcy, na koszt Usługodawcy. Informacja o doręczeniu przesyłki do Usługodawcy zostanie podana w Serwisie i przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.

12.12. Logując się do swojego konta za pomocą Danych Uwierzytelniających Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące statusu realizacji usługi lub pobrać Raport, jeśli jest dostępny.

 

13. PRZYGOTOWANIE RAPORTU

13.1. Po otrzymaniu probówki z materiałem biologicznym oraz podpisanym formularzem zgody Użytkownika, Usługodawca przystąpi do wykonania usługi opracowania Raportu dla Użytkownika.

13.1.1. Otrzymany materiał biologiczny przekazywany jest przez OGEN w przypadku Indywidualnego Raportu Lifestylowego oraz Chcę być Mamą – do laboratorium w celu wykonania analizy genetycznej.

13.2. Na podstawie Danych Surowych z analizy genetycznej, o którym mowa w punkcie 13.1.1 Regulaminu, Usługodawca opracowuje Raport.

13.3. Termin na dostarczenie Użytkownikowi Raportu nie przekroczy 180 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę probówki z materiałem genetycznym Użytkownika wraz z podpisanym formularzem zgody Użytkownika.

13.4. Po opracowaniu Raportu przez Usługodawcę, zostanie on udostępniony Użytkownikowi, poprzez jego zamieszczenie w postaci elektronicznej na indywidualnym koncie Użytkownika w Serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany o dostępności Raportu na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.

13.5. Użytkownik będzie miał możliwość pobrania Raportu z Serwisu przy użyciu Danych Uwierzytelniających. Raport będzie pozostawał dostępny do pobrania przez okres istnienia konta Użytkownika.

13.6. W przypadku, gdy udostępniony materiał biologiczny okaże się niewystarczający do poprawnego przygotowania Raportu, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie i dokona powtórnej analizy przesłanego materiału genetycznego w możliwie szybkim terminie nie dłuższym jednak jak 180 dni i zrobi to na własny koszt. Jeżeli dotychczasowy materiał biologiczny okaże się niewystarczający w tym celu, Usługodawca prześle ponownie, na swój koszt, Zestaw Startowy lub Alternatywny Zestaw Startowy.

 

14. RAPORT

14.1. Każdy Raport Lifestylowy oraz Raport Chcę być Mamą stanowi zestaw materiałów o charakterze edukacyjno–informacyjnym zawierający spersonalizowane informacje dla poszczególnych Użytkowników.

14.2. Indywidualny Raport Lifestylowy oraz Raport Chcę być Mamą udostępniany Użytkownikowi składa się z:

14.2.1. Danych Surowych, na które składa się plik z danymi pozyskanymi w wyniku testu genetycznego przeprowadzanego przez laboratorium, przedstawiający listę polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, czyli zróżnicowań genetycznych w ramach populacji, które mogą świadczyć o predyspozycjach do pewnych cech. Polimorfizmy są często występującymi w populacji zmianami DNA;

14.2.2. Raportu, który zawiera zindywidualizowany zestaw przetworzonych informacji, przygotowanych w oparciu o Dane Surowe, przedstawionych w przystępny sposób. Raport zawiera informacje na temat zależny od zakresu Raportu. Wskazane informacje pochodzić będą z przeglądu literatury opisującej znaczenie analizowanych polimorfizmów;

14.2.3. Jeżeli Raport zamówiony został w ramach Pakietu Premium, także Infografiki, która jest skróconym opisem wybranych informacji zawartych w Raporcie, przedstawionym w formie graficznej lub w formie streszczenia. Infografika dostępna jest w indywidualnym koncie Użytkownika w Serwisie i uzyskania konsultacji dietetycznej szczegółowo opisanej w pkt. 19.9. Regulaminu.

14.2.4. Jeżeli Raport zamówiony został w ramach usługi Chcę być Mamą, także uzyskania konsultacji dietetycznej szczegółowo opisanej w pkt. 19.9. Regulaminu.

14.3. Raporty są spersonalizowane i adresowane do konkretnego Użytkownika, w konsekwencji materiał genetyczny (w postaci śliny lub wymazu z policzka) przekazywany Usługodawcy musi pochodzić od Użytkownika.

14.4. Raport opracowywany jest na podstawie materiału genetycznego pochodzącego od Użytkownika. W przypadku dostarczenia materiału genetycznego osoby trzeciej, treści zawarte w Raporcie nie będą stanowić zindywidualizowanej informacji dotyczącej Użytkownika, zaś Usługodawca zastrzega, że przygotowanie Raportu w takiej sytuacji nie będzie stanowiło nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.

14.5. Opracowanie Raportu na bazie Danych Surowych nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Poszczególne informacje zawarte w Raporcie nie stanowią diagnozy stanu zdrowia Użytkownika – mają cel edukacyjno-informacyjny i nie powinny być traktowane przez Użytkownika jako podstawa do podejmowania decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub modyfikacji procesu leczenia bez konsultacji z lekarzem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem.

14.6. Czynniki genetyczne nie są jedynymi czynnikami mającymi wpływ na ryzyko wystąpienia chorób. Istnieją również inne czynniki, takie jak niewłaściwe odżywianie się, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, brak lub mała aktywność fizyczna, stres czy skażenie środowiska naturalnego, które istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia niektórych chorób.

 

15. PRZEKAZANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO ANALIZY METABOLITU D3

15.1. Użytkownik, postępuje zgodnie z dołączonymi do Zestawu Ogen D3 instrukcją oraz materiałami informacyjnymi w tym wypełnia papierowy formularz rejestracyjny a następnie samodzielnie pobiera próbkę materiału biologicznego określonego w pkt 2.24. i 2.24.2. Regulaminu.

15.2. Użytkownik może pobrać próbkę jedynie swojego własnego materiału biologicznego. Jedynym dopuszczalnym materiałem do pobrania jest krew włośniczkowa Użytkownika. Użytkownik nie powinien pobierać innego materiału biologicznego. Niepobranie materiału zgodnie z instrukcją lub niepobranie właściwego materiału uniemożliwia poprawną realizację Umowy nie z winy IMS lub Podmiotu Współpracującego i w tym zakresie nie ponoszą oni odpowiedzialności..

15.3. Pobranie materiału biologicznego i odesłanie dołączonego pakietu z bibułą do analizy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

15.4. W czasie określonym w pkt. 15.3. Zestaw Ogen D3 należy przechowywać zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.

15.5. Przed odesłaniem probówki, Użytkownik wypełnia i podpisuje formularz rejestracyjny, załączony do Zestawu Ogen D3. Dostarczenie podpisanego formularza rejestracyjnego jest warunkiem dalszej realizacji usługi.

15.6. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy podpisanego formularza rejestracyjnego wraz z bibułą z materiałem biologicznym, Usługodawca zwraca się do niego niezwłocznie, drogą mailową lub telefoniczną na wskazany w Serwisie e-mail lub numer telefonu, z prośbą o uzupełnienie i odesłanie podpisanego formularza rejestracyjnego.

15.7. Użytkownik może fakultatywnie wypełnić i podpisać pozostałe załączone do Zestawu Ogen D3 formularze zgód. Dostarczenie podpisanych pozostałych formularzy zgód nie jest warunkiem dalszej realizacji usługi.

15.8. Zabezpieczona zgodnie z instrukcją bibuła z pobranym materiałem biologicznym oraz podpisany formularz rejestracyjny wymieniony w pkt 15.1. Regulaminu, powinny zostać zapakowane w foliową kopertę kurierską dołączoną do Zestawu Ogen D3 i przekazane kurierowi zgodnie z instrukcją dołączoną do Zestawu.

15.9. Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa, przesyłki kurierskie dla Usługodawców realizuje tylko wybrana firma kurierska.

15.10. Kurier dostarczy przesyłkę zwrotną do Usługodawcy, na koszt Usługodawcy.

 

16. PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO WYNIKU USŁUGI OGEN D3

16.1. Po otrzymaniu bibuły z materiałem biologicznym oraz podpisanym formularzem rejestracyjnym, Usługodawca przystąpi do wykonania dalszej części usługi.

16.1.1. materiał biologiczny przekazywany jest przez OGEN w przypadku Ogen D3 – do laboratorium.

16.2. Na podstawie danych uzyskanych z materiału biologicznego, o którym mowa w punkcie 16.1.1 Regulaminu, Użytkownik uzyska wynik.

16.3. Termin na dostarczenie Użytkownikowi wyniku nie przekroczy 180 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę bibuły z materiałem biologicznym Użytkownika wraz z podpisanym formularzem rejestracyjnym.

16.4. Po opracowaniu wyniku, zostanie on udostępniony Użytkownikowi, w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w wypełnionym i odesłanym formularzu rejestracyjnym dołączonym do Zestawu Ogen D3.

16.5. W przypadku, gdy udostępniony materiał biologiczny okaże się niewystarczający do poprawnego opracowania wyniku, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dołączonym do Zestawu Ogen D3 i na podstawie jeszcze raz pobranego i przesłanego przez Użytkownika materiału biologicznego z użyciem nowego przekazanego przez Usługodawcę Zestawu Ogen D3, dokona nowej analizy przesłanego materiału biologicznego w możliwie szybkim terminie nie dłuższym jednak niż 180 dni i zrobi to na własny koszt.

16.6. Wynik jest wynikiem o charakterze diagnostycznym i spełnia określone prawem wymogi w tym zakresie.

 

17. PRZEKAZANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO WYKONANIA USŁUGI OGEN MIKROBIOTA

17.1. Użytkownik, postępuje zgodnie z dołączonymi do Zestawu Ogen Mikrobiota instrukcją oraz materiałami informacyjnymi, w tym wypełnia papierowy Formularz Zlecenia Badania Laboratoryjnego a następnie samodzielnie pobiera próbkę materiału biologicznego określonego w pkt 2.24. i 2.24.3. Regulaminu.

17.2. Użytkownik może pobrać próbkę jedynie swojego własnego materiału biologicznego. Jedynym dopuszczalnym materiałem do pobrania jest kał Użytkownika pobrany i przechowywany do odbioru przez kuriera zgodnie z instrukcją dołączoną do Zestawu Ogen Mikrobiota. Użytkownik nie powinien pobierać innego materiału biologicznego. Niepobranie materiału zgodnie z instrukcją lub niepobranie właściwego materiału uniemożliwia poprawną realizację Umowy nie z winy IMS lub Podmiotu Współpracującego i w tym zakresie podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności co do tego zakresu Umowy.

17.3. Pobranie materiału biologicznego kału i odesłanie go zgodnie z instrukcją powinno nastąpić tego samego dnia. Zestaw do pobrania materiału biologicznego może być wykorzystany w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia zawarcia Umowy po tym terminie, Zestaw traci swoją ważność i nie może być wykorzystany.

17.4. Od momentu pobrania materiału biologicznego do momentu przyjazdu kuriera po odbiór przesyłki, przygotowany Zestaw Ogen Mikrobiota należy przechowywać zgodnie z instrukcją do niego dołączoną. Niewłaściwe przechowywanie może skutkować brakiem możliwości uzyskania wiarygodnego wyniku za co ani IMS ani Podmioty Współpracujące nie mogą ponosić odpowiedzialności.

17.5. Przed odesłaniem probówki, Użytkownik wypełnia i podpisuje Formularz Zlecenia Badania Laboratoryjnego, załączony do Zestawu Ogen Mikrobiota. Dostarczenie podpisanego Formularza Zlecenia Badania Laboratoryjnego w jest warunkiem dalszej realizacji usługi.

17.6. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy, któregoś z wymaganych instrukcją składników w tym m.in.  podpisanego Formularza Zlecenia Badania Laboratoryjnego lub stosownie z instrukcją zabezpieczonym materiałem biologicznym, Usługodawca zwraca się drogą mailową lub telefoniczną na wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zlecania Badania Laboratoryjnego lub jeśli nie wskazano, na wskazany w zamówieniu  e-mail lub numer telefonu, z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie. W przypadku braku uzupełnienia umowa nie może być realizowana prawidłowo.

17.7. Użytkownik może fakultatywnie wypełnić i podpisać pozostałe załączone do Zestawu Ogen Mikrobiota i uwzględnione w Formularzu Zlecania Badania Laboratoryjnego formularze zgód. Dostarczenie podpisanych pozostałych formularzy zgód nie jest warunkiem koniecznym dalszej realizacji usługi.

17.8. Zabezpieczony zgodnie z instrukcją materiał biologiczny oraz wypełniony i podpisany formularz zlecenia badania laboratoryjnego wymieniony w pkt 17.1. Regulaminu, powinny zostać zapakowane w foliową kopertę kurierską dołączoną do Zestawu Ogen Mikrobiota i przekazane kurierowi zgodnie z instrukcją dołączoną do Zestawu.

17.9. Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa, przesyłki kurierskie dla Usługodawców realizuje tylko wybrana firma kurierska wyłącznie w dniach od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru przygotowanej przesyłki zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji dołączonej do Zestawu Ogen Mikrobiota.

17.10. Kurier dostarczy przesyłkę zwrotną do Usługodawcy lub Podmiotu Współpracującego, na koszt Usługodawcy.

 

18. PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO WYNIKU USŁUGI OGEN MIKROBIOTA

 18.1. Po otrzymaniu przesyłki z materiałem biologicznym oraz podpisanym Formularzem Zlecenia Badania Laboratoryjnego, Usługodawca przystąpi do wykonania dalszej części usługi.

18.1.1. materiał biologiczny przekazywany jest w przypadku Ogen Mikrobiota – do laboratorium, które jako profesjonalny podmiot jest odpowiedzialne za całą procedurę do uzyskania wyniku i przekazania go dalej w celu dalszej realizacji usługi na rzecz Użytkownika.

18.2. Na podstawie danych uzyskanych z materiału biologicznego, o którym mowa w punkcie 18.1.1 Regulaminu, Użytkownik uzyska wynik.

18.3. Termin na dostarczenie Użytkownikowi wyniku nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania przesyłki zgodnie z pkt. 18.1.

18.4. Po opracowaniu wyniku, zostanie on udostępniony Użytkownikowi, w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w wypełnionym i odesłanym Formularzu Zlecenia Badania Laboratoryjnego dołączonym do Zestawu Ogen Mikrobiota. Do wyniku dołączone zostanie podsumowanie wyniku badania udostępnione w tożsamy sposób.

18.5. W przypadku, gdy udostępniony materiał biologiczny okaże się niewystarczający do poprawnego opracowania wyniku, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w Formularzu Zlecenia Badania Laboratoryjnego dołączonym do Zestawu Ogen Mikrobiota i dokona nowej analizy jeszcze raz pobranego i przesłanego przez Użytkownika materiału biologicznego w możliwie szybkim terminie nie dłuższym jednak niż 60 dni i zrobi to na własny koszt. Jeżeli dotychczasowy materiał biologiczny okaże się niewystarczający w tym celu, Usługodawca prześle ponownie, na swój koszt, Zestaw Ogen Mikrobiota.

18.6. Wynik jest wynikiem o charakterze diagnostycznym i spełnia określone prawem wymogi w tym zakresie.

 

19. KONSULTACJE MEDYCZNE I DIETETYCZNE

19.1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Konsultacji  medycznej świadczonej przez IMS lub Podmiot Współpracujący. Konsultacja medyczna stanowi świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Konsultacje medyczne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

19.2. Celem konsultacji medycznej, o której mowa w punkcie 19.1. Regulaminu, jest przybliżenie Użytkownikowi informacji o instrukcji, charakterze i wyniku uzyskanego z pomocą Zestawu Ogen Covid IgG+IgM lub Ogen Covid Antygeny lub Ogen D3 i znaczeniu uzyskanych wyników dla zdrowia człowieka.

19.3. Porada medyczna jest udzielona, jeżeli ze względu na jej charakter oraz indywidualną sytuację Użytkownika nie sprzeciwiają się temu wskazania aktualnej wiedzy medycznej, wymogi należytej staranności lub względy bezpieczeństwa.

19.4. Użytkownik korzysta z konsultacji medycznej po zapisaniu się na nią za pośrednictwem Platformy ogen.telemedi.co lub ims.telemedi.co i jednorazowe wykorzystanie vouchera dołączonego w postaci papierowej do Zestawu Ogen Covid IgG+IgM lub Ogen Covid Antygeny lub jednorazowe wykorzystanie vouchera dostępnego lub zakupionego poprzez platformę ogen.telemedi.co lub ims.telemedi.co.  Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z konsultacji w wolnym terminie, wybranym przez Użytkownika na platformie ogen.telemedi.co lub ims.telemedi.co. IMS dołoży należytych starań, by dostępność terminów umożliwiała Użytkownikom realizację konsultacji w jak najszybszym możliwym terminie.

19.5. Jeżeli podczas konsultacji medycznej Użytkownik odczuje pogorszenie stanu zdrowia lub pojawią się nowe, wcześniej nie obserwowane i nie zgłaszane problemy zdrowotne, powinien niezwłocznie poinformować o tym medyka udzielającego konsultacji.

19.6. Konsultacje medyczne oferowane przez IMS nie są przeznaczone dla osób:

19.6.1. wymagających hospitalizacji;

19.6.2. w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. osoba nieprzytomna, nieoddychająca, osoba mająca nagłą reakcję alergiczną, osoba doznająca niekontrolowanego krwawienia);

19.6.3. w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.

19.7. Użytkownikowi, w zakresie usług świadczonych przez IMS, przysługują prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) lub wynikające z innych obowiązujących aktów prawnych.

19.8. IMS jako podmiot leczniczy, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

19.9. Użytkownik ma możliwość skorzystania z konsultacji dietetycznej świadczonej przez OGEN lub Podmiot Współpracujący. Konsultacje dietetyczne dostępne są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

19.10. Celem konsultacji  dietetycznej, o której mowa w punkcie 19.9 Regulaminu, może być przybliżenie Użytkownikowi informacji o charakterze oraz znaczeniu genów dla właściwego sposobu odżywiania oraz skonsultowanie informacji zawartych w Raporcie Premium oraz Raporcie realizowanym w związku z usługą Chcę być Mamą lub w przypadku usługi Ogen Mikrobiota konsultacji wyniku uzyskanego w ramach tejże usługi z wykluczeniem Ogen Mikrobiota badania Dodatkowe.

19.11. Względem konsultacji dietetycznej 19.9.Regulaminu stosuje się odmienne uregulowania prawne z zastrzeżeniem, że zastosowanie w sposób tożsamy znajdują postanowienia pkt. 19.5 i 19.6 zatem należy ich treść odnosić również do konsultacji dietetycznej.

19.12. Użytkownik korzysta z jednorazowej konsultacji dietetycznej po zapisaniu się na nią uprzednio drogą mailową, wysyłając prośbę o umówienie jednorazowej konsultacji dietetycznej wraz z podaniem indywidualnego kodu widniejącego w nazwie pliku zawierającego Raport dla Pakietu Premium oraz Chcę być Mamą lub sprawozdania z badania laboratoryjnego dla Ogen Mikrobiota, na adres [email protected]. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z jednorazowej konsultacji, która nie przekroczy 30 minut w wolnym terminie, spośród zaproponowanych Użytkownikowi. Usługodawca dołoży należytych starań, by dostępność terminów umożliwiała Użytkownikom konsultację w możliwie dogodnym terminie.

 

20. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

20.1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

20.2. Prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej [email protected] bądź przesłanie listownie na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie nie musi zostać złożone na jakimkolwiek formularzu.

20.3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na wskazany w punkcie 20.2 Regulaminu adres lub adres poczty elektronicznej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

20.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającemu zwracane są wszelkie płatności uiszczone przez Zamawiającego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

20.5. Zwrot następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

20.6. W przypadku, gdy Zamawiający będący w posiadaniu Zestawu Ogen Covid IgG+IgM, Zestawu Ogen Covid Antygeny, Zestawu Ogen D3, Zestawu Ogen Mikrobiota, Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego skorzystał z prawa odstąpienia od umowy po otrzymaniu Zestawu Ogen Covid IgG+IgM, Zestawu Ogen Covid Antygeny, Zestawu Ogen D3, Zestawu Ogen Mikrobiota, Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego, Zamawiający zwraca otrzymane materiały na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.

20.7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

20.8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu, jeśli Kupujący lub Użytkownik dokonał aktywacji Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego i/lub dokonał pobrania materiału biologicznego a w przypadku Zestawu Ogen Covid IgG+IgM, Zestawu Ogen Covid Antygeny, Zestawu Ogen Mikrobiota lub Zestawu Ogen D3 użył, otworzył lub naruszył składniki Zestawu. W tej sytuacji bowiem przedmiotu świadczenia nie można już zwrócić ze względów higienicznych.

 

21. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I KNOW-HOW

21.1. OGEN oświadcza, że Serwis oraz jego zawartość, a także inne utwory OGEN i IMS wykorzystywane w procesie realizacji Umowy, chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

21.2. Serwis oraz udostępniane za jego pośrednictwem materiały i aplikacje stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy. Z chwilą pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów lub aplikacji z Serwisu, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów i aplikacji dla celów niekomercyjnych, w zakresie własnego użytku osobistego.

21.3. Usługodawca posiada informacje o charakterze know-how związane ze stosowną metodą opracowywania Raportu. Stanowi je fachowa wiedza oraz doświadczenie utrwalone w postaci materiałów, dokumentów, opracowań i zasad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej. W przypadku wejścia przez Zamawiającego lub Użytkownika w zakres informacji o charakterze know-how, jest on zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy. W przypadku ujawnienia ich, wykorzystania w ramach prowadzonej lub podjętej działalności gospodarczej lub przekazania innej osobie prowadzącej taką działalność, Usługodawca zastrzega możliwość podjęcia kroków prawnych przeciw Zamawiającemu lub Użytkownikowi.

 

22. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

22.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, w którym działanie lub zaniechanie Usługodawcy było niezgodne z Umową lub Regulaminem, w szczególności w przypadku braku dostarczenia Zestawu Ogen Covid IgG+IgM, Zestawu Ogen Covid Antygeny, Zestawu Ogen D3, Zestawu Ogen Mikrobiota, Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego w terminie określonym w Regulaminie lub nieotrzymania Raportu lub wyniku w terminie określonym w Regulaminie.

22.2. Użytkownikowi, który nie jest jednocześnie Zamawiającym, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie Usługodawcy jest niezgodne z Regulaminem, w tym, jeśli napotkał na problemy z działaniem Serwisu, podczas rejestracji, zamawiania lub pracy kuriera lub jeśli wystąpił problem z Zestawem Ogen Covid IgG+IgM, Zestawem Ogen D3, Zestawem Ogen Mikrobiota, Zestawem Ogen Covid Antygeny, Zestawem Startowym lub Zestawem Startowym Alternatywnym.

22.3. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa. W przypadku reklamacji dotyczącej Zestawu Ogen Covid IgG+IgM, Zestawu Ogen Covid Antygeny, Zestawu Ogen D3, Zestawu Ogen Mikrobiota OGEN przekazuje reklamację Użytkownika do IMS.

22.4. Reklamacja powinna wskazywać:

22.4.1. imię i nazwisko Zamawiającego lub Użytkownika,

22.4.2. opis przyczyny reklamacji

22.4.3. adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub Użytkownika.

22.4.4. numer kodu kreskowego, widocznego na probówce w przypadku Zestawu Startowego, którego dotyczy reklamacja.

22.4.5. numer kodu kreskowego, będącego częścią zestawu, w przypadku Zestawu Startowego Alternatywnego, którego dotyczy reklamacja.

22.4.6. numer zamówienia, w przypadku Zestawu Ogen Covid IgG+IgM, Zestawu Ogen D3, Zestawu Ogen Mikrobiota, Zestawu Ogen Covid Antygeny, którego dotyczy reklamacja.

22.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

22.6. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca powiadomi reklamującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pomocą listu poleconego.

22.7. W przypadku uznania przez Usługodawcę zasadności zgłoszonej reklamacji w zakresie w jakim niemożliwe jest poprawne zrealizowanie usługi:

22.7.1. Użytkownik uprawniony jest do żądania powtórzenia wykonania Raportu, jeśli to możliwe analizy genetycznej lub przesłania nowego Zestawu tożsamego z reklamowanym,

22.7.2. Zamawiający uprawniony jest do zwrotu ceny uiszczonej przez Zamawiającego.

22.8. Skorzystanie z reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza, możliwości skorzystania z drogi sądowej lub:

22.8.1. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

22.8.2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

22.8.3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

 

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.1. Umowa zostaje wykonana z chwilą:

23.1.1. udostępnienia Użytkownikowi Raportu, w przypadku skorzystania z usługi określonej w pkt. 2.11. i 2.12.;

23.1.2. udostępnienia Użytkownikowi wyniku, w przypadku skorzystania z usługi Ogen D3 lub Ogen Mikrobiota w zależności od zakupionej usługi;

23.1.3. a jeżeli Użytkownik zamówił także konsultację medyczną lub dietetyczną, z chwilą zakończenia konsultacji medycznej lub dietetycznej.

23.2. Usługodawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za należytą staranność oferowanych i udzielanych usług, w tym konsultacji medycznych i dietetycznych.

23.2.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, a przekazany materiał biologiczny jest jego materiałem biologicznym.

23.3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Zamawiającego i Użytkownika działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Serwisu, korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

23.4. OGEN zastrzega prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Serwisu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana za pośrednictwem Serwisu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

23.5. Usługodawcy mogą dokonać zmiany Regulaminu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Użytkownikom. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie i/lub wysłana na adresy email przypisane do kont Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie po dokonaniu istotnych zmian. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

23.6. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą korzystając z adresu e-mail: [email protected].

23.7. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących:

23.7.1. Ogen Covid IgG+IgM lub Ogen D3, Ogen Mikrobiota lub Ogen Covid Antygeny – Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z IMS korzystając z adresu e-mail: [email protected];

23.7.2. Indywidualnego Raportu Lifestylowego i usługi Chcę być Mamą – Użytkownik może skontaktować się z OGEN korzystając z adresu e-mail: [email protected];

23.8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w Serwisie.