Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiologiczną czas oczekiwania na realizację usługi może ulec wydłużeniu.

Regulamin serwisu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  • Za pośrednictwem Serwisu dostępne są wskazane w Regulaminie usługi świadczone przez OGEN.
  • Regulamin obejmuje postanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,
   o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalanie i wydrukowanie.
  • Zamawiający i Użytkownik może skontaktować się z OGEN korzystając z adresu e-mail: info@ogen.pl. Kontakt z Usługodawcą jest także możliwy za pośrednictwem czatu dostępnego w Serwisie lub telefonicznie pod numerem 22 307 23 30.
  • OGEN nie pobiera opłat za komunikację z Klientem lub Użytkownikiem z wykorzystaniem wskazanego powyżej w punkcie 1.5 środka porozumiewania się na odległość, a Klient lub Użytkownik ponosi ewentualne koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami usług telekomunikacyjnych.
 2. DEFINICJE
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.
  • Serwis– oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.ogen.plprowadzoną przez OGEN.Serwis umożliwia zamówienie Raportów i konsultacji dietetycznych, założenie indywidualnego konta Użytkownika, rejestrację przez Użytkownika Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego oraz dostęp do Raportów na zasadach określonych w Regulaminie.
  • OGEN– OGEN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomasza Nocznickiego 31 (kod pocztowy 01-918), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000767104, REGON: 381 950 723 NIP: 118 218 58 55.
  • Użytkownik– osoba fizyczna przekazująca za pośrednictwem Zestawu Startowego lub Alternatywnego Zestawu Startowego próbkę swojego materiału biologicznego w celu przeprowadzenia sekwencjonowania w laboratorium i opracowania na tej podstawie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Raportu. Użytkownik może być jednocześnie Zamawiającym. Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego.
  • Zamawiający– osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych składająca zamówienie na usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu. Zamawiający jest konsumentem
   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  • Umowa– umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Usługodawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Raport– oznacza dokument przygotowywany w oparciu o wyniki sekwencjonowania w laboratoriumUżytkownika zgodnie z Regulaminem.
  • Raport Lifestylowy– oznacza Raport przygotowywany przez OGEN na zamówienie Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Raporcie Lifestylowym, należy przez to rozumieć raporty wskazane w punktach: 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, i 2.14, chyba że zastrzeżono inaczej.
  • Raport „Zdrowie” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o wyniki badańgenetycznych Użytkownika. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „jak to działa” w zakładce „Zdrowie”
  • Raport „Leki” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o wyniki badańgenetycznych Użytkownika. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „jak to działa” w zakładce „Leki”
  • Raport „Dieta” –oznacza dokument przygotowywany w oparciu o wyniki badańgenetycznych Użytkownika. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „jak to działa” w zakładce „Dieta”
  • Raport „Sport” –oznacza dokument przygotowywany w oparciu o wyniki badańgenetycznych Użytkownika. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „jak to działa” w zakładce „Sport”
  • Raport „Uroda” – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o wyniki badańgenetycznych Użytkownika. Lista predyspozycji genetycznych interpretowanych w dokumencie dostępna jest na podstronie „jak to działa” w zakładce „Uroda”
  • Pakiet Start – pakiet, w skład którego wchodzi Raport „Dieta” oraz wybrane przez Zamawiajacego Raporty opracowane zgodnie z Regulaminem;
  • Pakiet Premium – pakiet, w skład którego wchodzą Raporty: „Dieta”, „Sport”, „Zdrowie”, „Uroda” oraz „Leki” opracowane zgodnie z Regulaminem, a także konsultacja dietetyczna oraz infografika, o której mowa w pukcie 11.2.3 Regulaminu.
  • Zestaw Startowy – zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału biologicznego na potrzeby przeprowadzenia sekwencjonowania w laboratorium, będący wyrobem medycznym, składający się z pojemnika z płynem stabilizacyjnym (probówka), ustnika oraz instrukcji pobierania próbki. Do Zestawu Startowego dołączone są informacje przeznaczone dla Użytkownika oraz formularze zgód.
  • Zestaw Startowy Alternatywny– zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego, w postaci wymazu komórek nabłonka z jamy ustnej, na potrzeby przeprowadzenia sekwencjonowania w laboratorium, będący wyrobem medycznym, składający się z patyczka pobraniowego, kapsułki osuszającej, probówki i kapsla oraz instrukcji pobierania próbek. Do Zestawu Startowego Alternatywnego dołączone są informacje przeznaczone dla Użytkownika oraz formularze wymaganych zgód.Zestaw Startowy Alternatywny dostarczany jest Użytkownikowi na jego wniosek, mogący być złożony za pośrednictwem Serwisu, jeśli nie jest on w stanie prawidłowo pobrać odpowiedniej próbki śliny zgodne z instrukcją załączoną do Zestawu Startowego.
  • Dane Uwierzytelniające– adres e-mail i hasło ustanowione przez Użytkownika przy rejestracji indywidualnego konta Użytkownika, uprawniające do logowania do Serwisu. Użytkownik może zmienić Dane Uwierzytelniające postępując zgodnie z wytycznymi postępowania wskazanymi w Serwisie (opcja „Nie pamiętam hasła”).
 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
  • OGEN świadczy usługę świadczonychdrogąelektroniczną:
   • prowadzenia Serwisu, w tym indywidualnego konta Użytkownika umożliwiającego rejestrację przez Użytkownika Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego oraz dostęp do Raportu Lifestylowego.
   • Prowadzenia za pośrednitwem Serwisu czatu. Do skorzystania z czatu konieczne jest podanie identyfikatora oraz adresu mailowego.
  • Za pośrednictwem Serwisu Zamawiający może ponadto dokonać zamówienia następujących usług świadczonych przez OGEN:
   • opracowanie Indywidualnego Raportu Lifestylowego. Elementem przygotowania Raportu jest przeprowadzenie sekwencjonowania w laboratorium na zasadach określonych w Regulaminie;
   • konsultacji dietetycznych na zasadach określonych w Regulaminie;
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu należy spełnić następujące wymagania techniczne:
   • Posiadanie sprawnego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów;
   • Korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox oraz inne przeglądarki umożliwiające obsługę standardów HTML, CSS, Java Script);
   • Włączenie obsługi plików Cookies i języka JavaScript;
   • Posiadanie aktywnego konta e-mail powiązanego z kontem Użytkownika.
  • W razie korzystania przez Zamawiającego lub Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych usług lub niewykonanie usług.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz przesyłania danych osobowych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
  • Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu oznacza, że Zamawiający zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Zamawiający może składać zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  • W celu złożenia zamówienia, Zamawiający wybiera w Serwisie przycisk „Zamawiam” lub „Zamów Teraz”, po czym zostanie przekierowany do cennika. W cenniku Zamawiający wskazuje wybrany Pakiet, który ma być przedmiotem zamówienia.
  • Zamawiający może zamówić więcej niż jeden Raport lub Pakiet. W cenniku widoczna jest informacja dotycząca wybranych Raportów, liczba zamówionych Raportów oraz cena za wybraną liczbę Raportów.
  • Po kliknięciu w ikonę „Zamawiam” Zamawiający dodaje do koszyka Pakiet z wybraną ilością Raportów.
  • Po kliknięciu w ikonę „Koszyk” zamawiający zostaje przekierowany na stronę „Mój koszyk” z podsumowaniem wybranych Pakietów oraz Raportów. W „Koszyku” widoczna jest informacja dotycząca wybranych Raportów, liczba zamówionych Raportów oraz cena za wybraną liczbę Raportów. Na stronie „Mój koszyk” istnieje możliwość dodania kodu rabatowego.
  • Po kliknięciu w ikonę „Przejdź do kasy” Zamawiający zostanie przekierowany na stronę „Adres i zapłata”, na której podaje swój adres e- mail, który będzie wykorzystywany przez OGEN do kontaktu z Zamawiającym, swoje imię i nazwisko, aktualny numer do kontaktu telefonicznego, kod pocztowy adresu dostawy na terenie Polski oraz pełny adres umożliwiający dostawę, pod który ma zostać doręczony Zestaw Startowy lub Zestaw Startowy Alternatywny za pośrednictwem kuriera.
  • Zamawiający wybiera ponadto metodę płatności za zamówione Raporty zgodnie z punktem 6.4 Regulaminu.
  • Zamawiający zostanie poproszony o potwierdzenie prawidłowości danych osobowych wskazanych w procesie zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru znajdującego się odpowiednio przy określeniu „Oświadczam, że wskazane dane są prawdziwe i aktualne” oraz „Akceptuję Regulamin”. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem realizacji zamówienia.
  • Procedura złożenia zamówienia zostanie zakończona po kliknięciu w ikonę „Zapłać”. Zamawiający otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia.
  • Po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie
   z 5.10 Regulaminu, Umowa z Usługodawcą zostaje zawarta.
  • Realizacja Umowy po stronie OGEN wymaga zarejestrowania przez Użytkownika Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego w Serwisie oraz odesłanie do OGEN przypisanego Użytkownikowi Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego z pobranym materiałem biologicznym oraz podpisanymi formularzami zgód, zgodnie z Regulaminem.
  • W przypadku, w którym Zamawiający zamówił już co najmniej jeden Raport i otrzymał go jako Użytkownik, do przygotowania kolejnych Raportów nie jest potrzebne skorzystanie z Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego. Opracowanie Raportu nastąpi na podstawie dotychczasowych Danych Surowych, o których mowa w punkcie 11.2.1 Regulaminu.
  • Zamawiający, który zamówił już Raport w ramach Pakietu Start lub Pakietu Premium, może zamawiać inne Raporty dostępne w Serwisie.
 3. PŁATNOŚCI
  • Cena jednego Raportu podana jest w Serwisie w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto.
  • Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Zamawiającemu przed podjęciem przez niego decyzji co do złożenia zamówienia.
  • Zamawiający po kliknięciu w ikonkę „Zapłać”, na końcu procesu składania zamówienia, zostanie przekierowany do formularza zapłaty dostępnego na stronie internetowej Podmiotu realizującego płatność.
  • Zamawiający może dokonać płatności wybierając jedną z poniższych metod:
   • za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność, zgodnie z regulaminem obowiązującym u danego podmiotu;
   • przelewem bankowym na konto 76 1140 1010 0000 3254 0200 1001. Dane do przelewu zostaną wyświetlone oraz wysłane drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail, po kliknięciu w ikonę „Zapłać” jeżeli wybrana została płatność przelewem.
   • w ramach PayU (natychmiastowe przelewy bankowe, karty oraz raty): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), InPay (bitcoin) oraz PayPal. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.
  • Zamawiający może skorzystać z kodu rabatowego. Kod rabatowy należy wprowadzić przed kliknięciem w ikonę „Przejdź do kasy”. Informacja o całkowitej wartości zamówienia zostanie zmodyfikowana o przysługujący Zamawiającemu rabat.

 

 1. DOSTAWA ZESTAWÓW STARTOWYCH
  • Dostawa Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego nastąpi w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności zgodnie z punktem 6.6 Regulaminu.
  • Dostarczenie Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • Koszt dostawy, wskazany w procesie zamawiania, jest wliczany do wartości zamówienia.
 2. AKTYWACJA ZESTAWÓW STARTOWYCH W SERWISIE
  • Zestaw Startowy lub Zestaw Startowy Alternatywny przed użyciem przez Użytkownika musi zostać aktywowany w Serwisie, poprzez wpisanie numeru kodu kreskowego znajdującego się na probówce. Użytkownik może, ale nie musi być Zamawiającym.
  • Aktywacja Zestawu Startowego wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
  • W celu rejestracji w Serwisie poprzez utworzenie indywidualnego konta Użytkownika
   i ustanowienia Danych Uwierzytelniających, należy kliknąć w ikonę „Aktywuj Zestaw” dostępną w prawym górnym rogu Serwisu i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
  • Rejestracja w Serwisie poprzez utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i ustanowienie Danych Uwierzytelniających obejmuje kroki wskazane w kolejnych punktach regulaminu, przy czym przejście do następnego kroku następuje automatycznie po prawidłowym dokonaniu czynności wymaganych przez bieżący krok.
  • W celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownik podaje obowiązkowo swoje dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz swój adres e-mail, który będzie używany do weryfikacji tożsamości Użytkownika i dalszego logowania do Serwisu. Opcjonalnie Użytkownik może podać swoją datę urodzenia oraz numer telefonu.
  • Po wykonaniu czynności określonych w punkcie 8.4, aby przejść dalej, Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiednich przycisków wyboru, obowiązkowo poświadcza poprawność
   i aktualność podanych danych, akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez OGEN jego danych osobowych, w tym danych genetycznych.
  • Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę na wysyłkę informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  • Użytkownik po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól musi kliknąć ikonę “Zarejestruj”.
  • Weryfikacja adresu e-mail – na adres e-mail podany przez Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z hiperłączem, w które należy kliknąć w ciągu 24 godzin, w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika.
  • Nadanie Hasła – Użytkownik wprowadza ustalone przez siebie hasło, po czym klika w przycisk „Nadaj Hasło”. Hasło oraz potwierdzony adres e-mail Użytkownika stanowią łącznie Dane Uwierzytelniające.
  • Hasło powinno być przechowywane przez Użytkownika w poufności i nie powinno być nikomu wyjawiane. W przypadku podejrzeń, iż hasło znalazło się w czyimś posiadaniu i jest używane niezgodnie z jego przeznaczeniem, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę.
  • Każde kolejne logowanie do indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie możliwe jest po kliknięciu w ikonę „Zaloguj” z wykorzystaniem Danych Uwierzytelniających.
  • Użytkownik wprowadza numer kodu kreskowego umieszczony na probówce z Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego i klika w przycisk “Wprowadź kod kreskowy”. W ten sposób Zestaw Startowy lub Zestaw Startowy Alternatywny Użytkownika zostaje aktywowany i jest gotowy do użycia.
 3. PRZEKAZANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO
  • Użytkownik, po aktywacji Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego
   w Serwisie oraz po zapoznaniu się z instrukcją oraz materiałami informacyjnymi dołączonymi Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego samodzielnie pobiera próbkę materiału biologicznego (śliny) zgodnie z instrukcją.
  • Użytkownik może pobrać próbkę jedynie swojego własnego matariału biologicznego. Jedynym dopuszczalnym materiałem do pobrania jest ślina Użytkownika. Użytkownik nie powinien pobierać innego materiału biologicznego. Niepobranie materiału zgodnie z instrukcją lub niepobranie właściwego materiału uniemożliwia poprawną realizację Umowy.
  • Pobranie materiału biologicznego i odesłanie probówki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia Umowy. W tym czasie Zestaw Startowy lub Zestaw Startowy Alternatywnynależy przechowywać zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.
  • Przed odesłaniem probówki, Użytkownik wypełnia i podpisuje deklarację zgody Użytkownika, umieszczoną w załączonym do Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego Dostarczenie podpisanej deklaracji zgody Użytkownika jest warunkiem dalszej realizacji usługi.
  • Jeżeli Użytkownik nie dostarczypodpisanej deklaracji zgody Użytkownika wraz z probówką, Usługodawca zwraca się do niego niezwłocznie, drogą mailową lub telefoniczną na wskazany
   w Serwisie mail lub numer telefonu, z prośbą uzupełnienie i odesłanie podpisanej deklaracji zgody.
  • Użytkownik może fakultatywnie wypełnić i podpisać pozostałe załączone do Zestawu Startowego formularze zgód. Dostarczenie podpisanych pozostałych formularzy zgód nie jest warunkiem dalszej realizacji usługi.
  • Probówka z pobranym materiałem biologicznym oraz podpisane formularze zgód określonych w punktach 9.4 oraz 9.6 Regulaminu, powinny zostać zapakowane w opakowanie Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego i przekazane kurierowi.
  • Po dokonaniu aktywacji Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnegozgodnie z punktem 8.13 Regulaminu orazzapakowaniu probówki wraz z podpisanymi formularzami zgodnie z punktem 9.7 Regulaminu, Użytkownik może zamówić kuriera w celu odesłania materiałów do Usługodawcy.
  • Aby zamówić kuriera należy zalogować się do indywidualnego konta Użytkownika oraz wypełnić wszystkie wymagane w zakładce „Zamów kuriera” dane takie jak imię i nazwisko, adres, z którego probówka z materiałem biologicznym i kompletem formularzy zgód ma zostać odebrana oraz opcjonalnie numer telefonu oraz kliknąć w ikonę “Zamów kuriera”.
  • Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa, przesyłki kurierskie dla Usługodawców realizuje tylko wybrana firma kurierska. Szczegółowe informacje dotyczące usługi odebrania przez kuriera probówki z materiałem biologicznym i kompletem formularzy zgód oraz możliwości i warunków dokonywania ewentualnych zmian w zamówieniu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji w Serwisie.
  • Kurier dostarczy przesyłkę do Usługodawcy, na koszt Usługodawcy. Informacja o doręczeniu przesyłki do Usługodawcy zostanie podana w Serwisie w indywidualnym koncie użytkownika.
  • Logując się do swojego konta za pomocą Danych Uwierzytelniających Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące statusu realizacji usługi lub pobrać Raport, jeśli jest dostępny.
 4. PRZYGOTOWANIE RAPORTU
  • Po otrzymaniu probówki z materiałem biologicznym oraz podpisaną deklaracją zgody Użytkownika, Usługodawca przystąpi do wykonania usługi opracowania Raportu dla Użytkownika.
  • Materiał biologiczny z probówki, w celu przeprowadzenia sekwencjonowania w laboratorium przekazywany jest przez OGEN w przypadku Raportu Lifestylowego – do laboratorium.
  • Na podstawie danych z sekwencjonowania w laboratorium, o którym mowa w punkcie 10.5 Regulaminu, Usługodawca opracowuje Raport.
  • Termin na dostarczenie Użytkownikowi Raportu nie przekroczy 180 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę probówki z materiałem genetycznym Użytkownika wraz z podpisaną deklaracją zgody Użytkownika.
  • Po opracowaniu Raportu przez Usługodawcę, zostanie on udostępniony Użytkownikowi, poprzez jego zamieszczenie w postaci elektronicznej na indywidualnym koncie Użytkownika
   w Serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany o dostępności Raportu na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.
  • Użytkownik będzie miał możliwość pobrania Raportu z Serwisu przy użyciu Danych Uwierzytelniających. Raport będzie pozostawał dostępny do pobrania przez okres istnienia konta Użytkownika.
  • W przypadku, gdy udostępniony materiał biologiczny okaże się niewystarczający do poprawnego przygotowania Raportu, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie i dokona powtórnej analizy przesłanego materiału genetycznego w możliwie szybkim terminie nie dłuższym jednak jak 180 dni i zrobi to na własny koszt. Jeżeli dotychczasowy materiał biologiczny okaże się niewystarczający w tym celu, Usługodawca prześle ponownie, na swój koszt, Zestaw Startowy lub Alternatywny Zestaw Startowy.
 5. RAPORT
  • Każdy Raport stanowi zestaw materiałów o charakterze edukacyjno–informacyjnym zawierający spersonalizowane informacje dla poszczególnych Użytkowników.
  • Raport Lifestylowy udostępniany Użytkownikowi składa się z:
   • Danych Surowych, na które składa się plik z danymi pozyskanymi w wyniku testu genetycznego przeprowadzanego przez laboratorium, przedstawiający listę polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, czyli zróżnicowań genetycznych w ramach populacji, które mogą świadczyć o predyspozycjach do pewnych cech. Polimorfizmy są często występującymi w populacji zmianami DNA;
   • Raportu, który zawiera zindywidualizowany zestaw przetworzonych informacji, przygotowanych w oparciu o Dane Surowe, przedstawionych w przystępny sposób. Raport zawiera informacje na temat zależny od zakresu Raportu. Wskazane informacje pochodzić będą z przeglądu literatury opisującej znaczenie zbadanych polimorfizmów;
   • Jeżeli Raport zamówiony został w ramach Pakietu Premium, także Infografiki, która jest skróconym opisem wybranych informacji zawartych w Raporcie, przedstawionym w formie graficznej lub w formie streszczenia. Infografika dostępna jest w indywidualnym koncie Użytkownika w Serwisie.
  • Raporty są spersonalizowane i adresowane do konkretnego Użytkownika, w konsekwencji materiał genetyczny (w postaci śliny lub wymazu z policzka) przekazywany Usługodawcy musi pochodzić od Użytkownika.
  • Raport opracowywany jest na podstawie materiału genetycznego pochodzącego od Użytkownika. W przypadku dostarczenia materiał genetycznego osoby trzeciej, treści zawarte w Raporcie nie będą stanowić zindywidualizowanej informacji dotyczącej Użytkownika, zaś Usługodawca zastrzega, że przygotowanie Raportu w takiej sytuacji nie będzie stanowiło nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.
  • Opracowanie Raportu na bazie Danych Surowych nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Poszczególne informacje zawarte w Raporcie nie stanowią diagnozy stanu zdrowia Użytkownika – mają cel edukacyjno-informacyjny i nie powinny być traktowane przez Użytkownika jako podstawa do podejmowania decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub modyfikacji procesu leczenia bez konsultacji z lekarzem.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem.
  • Czynniki genetyczne nie są jedynymi czynnikami mającymi wpływ na ryzyko wystąpienia chorób. Istnieją również inne czynniki, takie jak niewłaściwe odżywianie się, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, brak lub mała aktywność fizyczna, stres czy skażenie środowiska naturalnego, które istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia niektórych chorób.
 6. KONSULTACJE DIETETYCZNE
  • Użytkownik ma możliwość skorzystania z porady dietetycznej świadczonej przez OGEN lub podmiot współpracujący z OGEN.
  • Porady dietetyczne dostępne są tylko w ramach zamówień Raportów w Pakiecie Premium. Porady dietetyczne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Porady tenie stanowią udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Porady w szczególności nie stanowią diagnozy stanu zdrowia Użytkownika – mają cel edukacyjno-informacyjny i nie powinny być traktowane przez Użytkownika jako podstawa do podejmowania decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub modyfikacji procesu leczenia bez konsultacji z lekarzem.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem.

 

 • Celem porady dietetycznej, o której mowa w punkcie 12.1 Regulaminu, jest przybliżenie Użytkownikowi informacji o charakterze i znaczeniu genów dla właściwego sposobu odżywiania oraz skonsultowanie informacji zawartych w Indywidualnym Raporcie Dietetycznym.
 • Porada dietetyczna może zostać udzielona, jeżeli ze względu na jej charakter oraz indywidualną sytuację Użytkownika nie sprzeciwiają się temu wskazania aktualnej wiedzy medycznej, wymogi należytej staranności lub względy bezpieczeństwa.
 • Użytkownik może skorzystać z konsultacji dietetycznej po zapisaniu się na nią osobiście telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Serwisu. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z konsultacji w pierwszym wolnym terminie. OGEN dołoży należytych starań, by dostępność terminów umożliwiała Użytkownikom realizację konsultacji w jak najszybszym terminie.
 • Konsultacje dietetyczne oferowane przez OGEN nie są przeznaczone dla osób:
  • wymagających hospitalizacji;
  • w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. osoba nieprzytomna, nieoddychająca, osoba mająca nagłą reakcję alergiczną, osoba doznająca niekontrolowanego krwawienia);
  • w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej zwroty@ogen.plbądź przesłanie listownie na adres: OGEN S.A., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
  • Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na wskazany w punkcie 13.2 Regulaminu adres lub adres poczty elektronicznej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającemu zwracane są wszelkie płatności uiszczone przez Zamawiającego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
  • Zwrot następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  • W przypadku, gdy Zamawiający będący w posiadaniu Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego skorzystał z prawa odstąpienia od umowy po otrzymaniu Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego, Zamawiający zwraca otrzymane materiały na adres: OGEN S.A., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
  • W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu, jeśli Kupujący lub Użytkownik dokonali aktywizacji Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego oraz dokonali pobrania materiału biologicznego. W tej sytuacji bowiem przedmiotu świadczenia nie można już zwrócić ze względów higienicznych.
 2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I KNOW-HOW
  • OGEN oświadcza, że Serwis oraz jego zawartość, a także inne utworyOGEN wykorzystywane w procesie realizacji Umowy,chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
  • Serwis oraz udostępniane za jego pośrednictwem materiały i aplikacje stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy. Z chwilą pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów lub aplikacji z Serwisu, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów i aplikacji dla celów niekomercyjnych, w zakresie własnego użytku osobistego.
  • Usługodawca posiada informacje o charakterze know-how związane ze stosowną metodą opracowywania Raportu. Stanowi je fachowa wiedza oraz doświadczenie utrwalone w postaci materiałów, dokumentów, opracowań i zasad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej. W przypadku wejścia przez Zamawiającego lub Użytkownika w zakres informacji o charakterze know-how, jest on zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy. W przypadku ujawnienia ich, wykorzystania w ramach prowadzonej lub podjętej działalności gospodarczej lub przekazania innej osobie prowadzącej taką działalność,Usługodawca zastrzega możliwość podjęcia kroków prawnych przeciw Zamawiającemu lub Użytkownikowi.
 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, w którym działanie lub zaniechanie Usługodawcy było niezgodne z Umową lub Regulaminem, w szczególności
   w przypadku braku dostarczenia Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego w terminie określonym w Regulaminie lub nieotrzymania Raportu w terminie określonym
   w Regulaminie;
  • Użytkownikowi, który nie jest jednocześnie Zamawiającym, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie Usługodawcy jest niezgodne z Regulaminem, w tym jeśli napotkał na problemy z działaniem Serwisu, podczas rejestracji, zamawiania lub pracy kuriera lub jeśli wystąpił problem z Zestawem Startowym lub Zestawem Startowym Alternatywnym.
  • Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres info@ogen.pl lub pisemnie na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
  • Reklamacja powinna wskazywać:
   • imię i nazwisko Zamawiającego lub Użytkownika,
   • opis przyczyny reklamacji
   • adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub Użytkownika.
   • numer kodu kreskowego, który widoczny jest na probówce będącej częścią Zestawu Startowego lub Zestawu Startowego Alternatywnego, którego dotyczy reklamacja.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  • O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca powiadomi reklamującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pomocą listu poleconego.
  • W przypadku uznania przez Usługodawcę zasadności zgłoszonej reklamacji w zakresie w jakim niemożliwe jest poprawne zrealizowanie usługi:
   • Użytkownik uprawniony jest do żądania powtórzenia wykonania Raportu lub
   • Zamawiający uprawniony jest do zwrotu ceny uiszczonej przez Zamawiającego.
  • Skorzystanie z reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza, możliwości skorzystania z drogi sądowej lub:
   • zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
   • wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
   • zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowa zostaje wykonana z chwilą udostępnienia Użytkownikowi Raportu, a jeżeli Użytkownik zamówił także konsultację dietetyczną, z chwilą zakończenia konsultacji dietetycznej.
  • Usługodawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za należytą staranność oferowanych i udzielanych usług, w tym konsultacji dietetycznej.
  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, a przekazany materiał biologiczny jest jego materiałem biologicznym.
  • Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Zamawiającego i Użytkownika działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Serwisu, korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
  • OGEN zastrzega prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Serwisu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana za pośrednictwem Serwisu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
  • Usługodawcy mogą dokonać zmiany Regulaminu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Użytkownikom. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie i wysłana na adresy email przypisane do kont Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  • Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą korzystając z adresu e-mail: info@ogen.com.
  • W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących Raportu Lifestylowego – Użytkownik może skontaktować się z OGEN korzystając z adresu e-mail: info@ogen.pl;
  • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w Serwisie.