Polityka prywatności

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka opisuje przetwarzanie danych osobowych przez:

1.1.1. OGEN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomasza Nocznickiego 31 (kod pocztowy 01-918), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000767104, REGON: 381 950 723 NIP: 118 218 58 55 (zwaną dalej „OGEN”);

1.1.2. Instytut Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomasza Nocznickiego 31 (kod pocztowy 01-918), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000812893, REGON: 38483606300000, NIP: 1182201956 (zwaną dalej „IMS”);

1.2. Celem polityki jest w szczególności przedstawienie informacji na temat:

1.2.1. OGEN i IMS oraz danych kontaktowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

1.2.2. zasad przetwarzania danych osobowych,

1.2.3. rodzajów gromadzonych danych osobowych,

1.2.4. powodów gromadzenia danych osobowych,

1.2.5. celów przetwarzania danych osobowych,

1.2.6. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,

1.2.7. odbiorców danych, czyli podmiotów, które przetwarzają dane osobowe,

1.2.8. okoliczności, w których dochodzi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,

1.2.9. okresie, w którym dane osobowe będą przetwarzane,

1.2.10. praw osób, których dane osobowe przetwarzamy.

1.3. Przetwarzanie danych osobowych stanowi ważną część procesu dostarczania produktów i usług przez OGEN oraz IMS.

1.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

2. DANE OSOBOWE

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą może zażądać m.in. dostępu do przetwarzanych przez OGEN i IMS danych oraz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

2.1. Dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach wskazanych w Polityce i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

2.2. Przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane – OGEN oraz/lub IMS podejmie wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

2.3. OGEN oraz IMS stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi formami nielegalnego przetwarzania. Poziom bezpieczeństwa i stosowane środki ochrony danych osobowych są odpowiednie do czynników ryzyka związanych z charakterem i wykorzystaniem tych danych osobowych.

 

3. DEFINICJE

3.1. „Polityka” – oznacza niniejszą politykę prywatności;

3.2. „administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

3.3. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

3.4. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy lub na podstawie jednej bądź kilku szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3.5. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3.6. „szczególne kategorie danych osobowych” oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;

3.7. „dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;

3.8. „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;

3.9. „Zamawiający” i „Użytkownik” oznaczają klientów OGEN i/lub IMS, zgodnie z regulaminem świadczenia usług dostępnym pod adresem ogen.pl/regulamin-serwisu/ oraz w przypadku Usługi Telemedycznej Regulaminu pod adresem https://telemedi.co/pl/page/reg-usl?_ga=2.219680985.1770370945.1624015598-978799344.1624015598

3.10. „Serwis” oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.ogen.pl prowadzoną przez OGEN.

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OGEN

Kto jest administratorem danych osobowych?

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług przez OGEN oraz przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest OGEN.

4.2. Z OGEN można się skontaktować pisząc na adres pocztowy OGEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa, telefoniczne pod numerem telefonu: 22 307 23 30, lub mailowo pisząc na adres [email protected].

4.3. OGEN wyznaczyła inspektora ochrony danych. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z inspektorem danych osobowych pisząc na adres pocztowy OGEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa lub mailowo pisząc na adres [email protected].

Jakie dane są zbierane przez OGEN?

4.4. OGEN przetwarza dane osobowe klientów, spośród których wyróżnia, zgodnie z regulaminem świadczenia usług, w szczególności dwie kategorie: Zamawiających i Użytkowników. Dane Zamawiających i Użytkowników są zbierane przez OGEN za pośrednictwem Serwisu.

4.5. Dane osobowe Zamawiających przetwarzane przez OGEN obejmują:

4.5.1. dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

4.5.2. dane dotyczące zamówień i dokonywanych płatności (adres IP, nr zamówienia, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej);

4.5.3. dane dotyczące zamówienia i korzystania przez Zamawiającego z produktów i usług OGEN (historia zakupów);

4.5.4. dane obrazujące sposób korzystania ze strony ogen.pl, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz dane gromadzone z użyciem innych technologii śledzenia.

4.6. Z uwagi na profil prowadzonej działalności oraz specyfikę świadczonych usług, OGEN gromadzi i przetwarza dane szczególnych kategorii w postaci danych genetycznych oraz danych dotyczących zdrowia Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez OGEN obejmują:

4.6.1. dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

4.6.2. dane związane z rejestracją zestawu startowego (adres IP, numer kodu kreskowego na probówce);

4.6.3. dane związane z przeprowadzeniem analizy genetycznej (dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, wiek, płeć).

4.7. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa OGEN dokłada szczególnej staranności i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

4.8. OGEN przetwarza dane osobowe w celach:

4.8.1. związanych z zawieraniem i wykonaniem umów dotyczących produktów i usług OGEN,

4.8.2. związanych ze sporządzeniem Raportu, w tym przeprowadzenia analizy genetycznej,

4.8.3. związanych ze sporządzeniem uaktualnionej wersji Raportu,

4.8.4. związanych z wytypowaniem określonej grupy Użytkowników (ze względu na wiek, płeć, wariant genetyczny) w celu umożliwienia im udziału w przyszłych badaniach,

4.8.5. marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez OGEN,

4.8.6. związanych z subskrypcją newslettera,

4.8.7. archiwalnych i dowodowych umożliwiających realizację prawnie uzasadnionych interesów OGEN jak również ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4.9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zamawiającego w zakresie obejmującym zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez OGEN jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W tym względzie podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

4.10. Podstawą przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii Zamawiającego lub Użytkownika może być zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art.9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku celów wskazanych w punktach 3.8.2-3.8.4 Polityki.

4.11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.12. Podstawą przetwarzania danych osobowych Zamawiającego lub Użytkownika może być prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, który stanowi interes gospodarczy OGEN. Prawnie uzasadniony interes jest podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku celów wskazanych w punktach 3.8.5-3.8.7 Polityki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

4.13. OGEN może przekazać dane osobowe w szczególności następującym podmiotom:

4.13.1. IMS,

4.13.2. laboratorium wykonującemu analizy genetyczne,

4.13.3. instytucjom finansowym świadczącym usługi na rzecz OGEN w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

4.13.4. dostawcom świadczącym usługi na rzecz OGEN, tj. firmom współpracującym w zakresie świadczenia usług IT, usług hostingowych oraz usług marketingowych,

4.13.5. dostawcom świadczącym usługi transportowe i doręczeniowe,

4.13.6. profesjonalnym doradcom (adwokaci, radcowie prawni, księgowi, itp. – w zakresie, w jakim nie są oni odrębnymi administratorami danych osobowych),

4.13.7. zgodnie z wymogami prawa, np. w związku z dochodzeniem prowadzonym przez uprawnione władze, sporem sądowym bądź innym postępowaniem.

4.14. Przekazanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie normy upoważniającej do przekazania danych osobowych.

4.15. Dostęp do danych osobowych Zamawiających i Użytkowników ogranicza się do pracowników i dostawców, którzy muszą korzystać z tych danych oraz którzy są zobowiązani umową do zachowania poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

4.16. Dane osobowe Zamawiających i Użytkowników są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w Polityce lub celów, o których Zamawiający i Użytkownicy zostali poinformowani w inny sposób. Dane osobowe są przetwarzane:

4.16.1. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy i terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

4.16.2. w przypadku przetwarzania danych w celu przeprowadzenia analizy genetycznej oraz sporządzenia Raportu – do czasu przeprowadzenia analizy genetycznej oraz sporządzenia Raportu, a po ich wykonaniu – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy,

4.16.3. w przypadku przetwarzania danych w celach sporządzenia uaktualnionej wersji Raportu lub związanych z wytypowaniem określonej grupy Użytkowników w celu umożliwienia im udziału w przyszłych badaniach – do czasu cofnięcia udzielonych zgód,

4.16.4. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu OGEN – do czasu złożenia przez Zamawiającego lub Użytkownika sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat. Okres może zostać przedłużony o okres wymagany do spełnienia naszych obowiązków prawnych i zapewniania sobie obrony w sporach sądowych.

Jakie prawa przysługują Państwu z związku z przetwarzaniem danych?

4.17. Osobie, której dane są przetwarzane przez OGEN, przysługują następujące prawa:

4.17.1. zażądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

4.17.2. zażądania sprostowania lub uzupełnienia danych,

4.17.3. zażądania usunięcia swoich danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

4.17.4. zażądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

4.18. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili.

4.19. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub wykonanie umowy, osoba, której dane są przetwarzane, posiada również prawo do zażądania przeniesienia danych osobowych.

4.20. Osobie, której dane są przetwarzane przez OGEN, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.21. Składane wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. Informujemy o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ IMS

Kto jest administratorem danych osobowych?

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług przez IMS jest IMS. Z IMS można się skontaktować pisząc na adres pocztowy Instytut Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomasza Nocznickiego 31, kod pocztowy 01-918, telefoniczne pod numerem telefonu22 307 23 30, lub mailowo pisząc na adres [email protected].

5.2. IMS wyznaczyła inspektora ochrony danych. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z inspektorem danych osobowych pisząc na adres pocztowy Instytut Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomasza Nocznickiego 31, kod pocztowy 01-918 lub mailowo pisząc na adres [email protected].

Jakie dane są zbierane przez IMS?

5.3. IMS przetwarza dane osobowe klientów, spośród których wyróżnia, zgodnie z regulaminem świadczenia usług, w szczególności dwie kategorie: Zamawiających i Użytkowników.

5.4. Dane osobowe Zamawiających przetwarzane przez IMS obejmują:

5.4.1. dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

5.4.2. dane dotyczące zamówień i dokonywanych płatności (adres IP, nr zamówienia, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej);

5.4.3. dane dotyczące zamówienia i korzystania przez Zamawiającego z produktów i usług IMS (historia zakupów);

5.5. Z uwagi na profil prowadzonej działalności oraz specyfikę świadczonych usług, IMS gromadzi i przetwarza dane szczególnych kategorii w postaci danych genetycznych oraz danych dotyczących zdrowia Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez IMS obejmują:

5.5.1. dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

5.5.2. dane związane z rejestracją zestawu startowego (adres IP, numer kodu kreskowego na probówce);

5.5.3. dane związane z przeprowadzeniem analizy genetycznej (dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, wiek, płeć).

5.6. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa IMS dokłada szczególnej staranności i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

5.7. IMS przetwarza dane osobowe w celach:

5.7.1. związanych z zawieraniem i wykonaniem umów dotyczących produktów i usług IMS,

5.7.2. związanych ze sporządzeniem Raportu, w tym przeprowadzenia analizy genetycznej,

5.7.3. związanych ze sporządzeniem uaktualnionej wersji Raportu,

5.7.4. związanych z wytypowaniem określonej grupy Użytkowników (ze względu na wiek, płeć, wariant genetyczny) w celu umożliwienia im udziału w przyszłych badaniach,

5.7.5. archiwalnych i dowodowych umożliwiających realizację prawnie uzasadnionych interesów OGEN jak również ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5.8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zamawiającego w zakresie obejmującym zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez IMS jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W tym względzie podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

5.9. Podstawą przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii Zamawiającego lub Użytkownika w celu opracowania Raportu oraz konsultacji lekarskiej jest niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej zgonie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

5.10. Podstawą przetwarzania danych osobowych Zamawiającego lub Użytkownika może być prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, który stanowi interes gospodarczy IMS. Prawnie uzasadniony interes jest podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku celów wskazanych w punkcie 5.8.5 Polityki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

5.11. IMS może przekazać dane osobowe w szczególności następującym podmiotom:

5.11.1. Podmiotom Współpracującym a w szczególności innym podmiotom leczniczym i lekarzom a w przypadku analiz genetycznych laboratorium wykonującemu analizy genetyczne,

5.11.2. instytucjom finansowym świadczącym usługi na rzecz IMS w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

5.11.3. dostawcom świadczącym usługi na rzecz IMS, tj. firmom współpracującym w zakresie świadczenia usług IT, usług hostingowych oraz usług marketingowych,

5.11.4. dostawcom świadczącym usługi transportowe i doręczeniowe,

5.11.5. profesjonalnym doradcom (adwokaci, radcowie prawni, księgowi, itp. – w zakresie, w jakim nie są oni odrębnymi administratorami danych osobowych),

5.11.6. zgodnie z wymogami prawa, np. w związku z dochodzeniem prowadzonym przez uprawnione władze, sporem sądowym bądź innym postępowaniem.

5.12. Przekazanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie normy upoważniającej do przekazania danych osobowych.

5.13. Dostęp do danych osobowych Zamawiających i Użytkowników ogranicza się do pracowników i dostawców, którzy muszą korzystać z tych danych oraz którzy są zobowiązani umową do zachowania poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

5.14. Dane osobowe Zamawiających i Użytkowników są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w Polityce lub celów, o których Zamawiający i Użytkownicy zostali poinformowani w inny sposób. Dane osobowe są przetwarzane:

5.14.1. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy i terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

5.14.2. w przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia Usługi Telemedycznej lub przeprowadzenia analizy genetycznej oraz sporządzenia Raportu, w przypadku przetwarzania danych w celach sporządzenia uaktualnionej wersji Raportu lub związanych z wytypowaniem określonej grupy Użytkowników w celu umożliwienia im udziału w przyszłych badaniach – przez okres wynikający z przepisów prawa dla przetwarzania dokumentacji medycznej, który co do zasady wynosi 20 lat.

5.14.3. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu IMS – do czasu złożenia przez Zamawiającego lub Użytkownika sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat. Okres może zostać przedłużony o okres wymagany do spełnienia naszych obowiązków prawnych i zapewniania sobie obrony w sporach sądowych.

Jakie prawa przysługują Państwu z związku z przetwarzaniem danych?

5.15. Osobie, której dane są przetwarzane przez IMS, przysługują następujące prawa:

5.15.1. zażądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

5.15.2. zażądania sprostowania lub uzupełnienia danych,

5.15.3. zażądania usunięcia swoich danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

5.15.4. zażądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5.16. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub wykonanie umowy, osoba, której dane są przetwarzane, posiada również prawo do zażądania przeniesienia danych osobowych.

5.17. Osobie, której dane są przetwarzane przez IMS, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.18. Składane wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. Informujemy o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.

 

6. POLITYKA COOKIES

6.1. Gdy użytkownik odwiedza Serwis, OGEN używa plików cookies, aby maksymalnie ułatwić mu korzystanie z serwisu.

6.2. Pliki cookies mogą zawierać informacje dotyczące użytkownika, jego preferencji lub używanego przez niego urządzenia. Gromadzone informacje nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika, lecz mogą umożliwić korzystanie z serwisu w sposób dostosowany do osobistych preferencji.

6.3. Użytkownik może nie zezwolić na stosowanie niektórych rodzajów plików cookies. Należy jednak mieć na uwadze, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nią produktów i usług. Preferencje dotyczące plików cookies wybrane w Serwisie zostaną zapamiętane i będą uwzględniane przy każdej wizycie użytkownika na tej stronie.

6.4. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies jest możliwa za pośrednictwem ustawień przeglądarki

6.5. Za pomocą technologii plików cookies zbierane są dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z Serwisu przez użytkownika. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik. Żadne dodatkowe dane o użytkowniku nie są zbierane.

6.6. Adres IP Użytkownika może być przekazany zewnętrznym podmiotom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, identyfikacja użytkownika w oparciu o te dane nie jest możliwa.

6.7. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies: analityczne i marketingowe.

6.8. Z analitycznych i marketingowych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.

6.9. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

6.9.1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

6.9.2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

6.10. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak dany Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies przez stronę internetową, zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki i zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookies.

6.11. Należy jednak pamiętać, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji dostępnych w Serwisie.

 

7. PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWEJ

7.1. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez zainteresowane osoby, OGEN może przesyłać Zamawiającym i Użytkownikom informacje dotyczące nowych produktów lub usług. Jeśli Zamawiający lub Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania takich informacji, newslettera, określonego biuletynu przesyłanego pocztą elektroniczną lub podobnych wiadomości, powinien skorzystać z instrukcji zawartej w danej wiadomości.

7.2. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych wiadomości od OGEN i zmienić wcześniej określone preferencje, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [email protected] .

 

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI podczas korzystania z Platformy

8.1. Odzielna Polityka Prywatności dotycząca platformy ims.telemedi.co, zawarta jest pod adresem https://telemedi.co/pl/page/polityka-prywatnosci i dotyczy tej jego części, która jest realizowana na Platformie.