Regulamin sklepu

Sklep internetowy ogen.pl, działający pod adresem ogen.pl, prowadzony jest przez OGEN S.A.

§ 1
Definicje stosowane w Regulaminie

 1. Analiza Genetyczna – analizy wykonywane przez OGEN S.A. w laboratoriach współpracujących z OGEN S.A., obejmujące izolację DNA z próbki materiału genetycznego dostarczonego OGEN S.A. przez Użytkownika w Zestawie Startowym oraz wykonanie analizy DNA, na podstawie której przygotowywany jest Indywidualny Raport Genetyczny
 2. OGEN S.A. – OGEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-918), ul. Tomasza Nocznickiego 31, NIP: 118 218 58 55, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000767104, adres poczty elektronicznej [email protected], nr rachunku bankowego 76 1140 1010 0000 3254 0200 1001, numer telefonu 22 307 23 30, będąca usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Kupujący – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, korzystająca ze Sklepu w celu dokonania zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego
 4. Indywidualny Raport Genetyczny – zindywidualizowane opracowanie, które Kupujący może nabyć od OGEN S.A. za pośrednictwem Sklepu, składające się z:
  1. Danych Surowych
  2. Raportu
  3. Infografiki
   1. szczegółowo opisanych w § 3 Regulaminu Sklepu
 5. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania Sklepu oraz zasady nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Kupującego
 6. Sklep – sklep działający pod adresem ogen.pl, za pośrednictwem którego OGEN S.A. sprzedaje, a Kupujący ma możliwość nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego
 7. Serwis – serwis internetowy „ogen.pl” dostępny pod adresem ogen.pl, za pośrednictwem którego OGEN S.A. umożliwia rejestrację Zestawu Startowego przez Użytkownika i dostęp do Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Użytkownika
 8. Umowa – umowa nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego, zawarta pomiędzy Kupującym a OGEN S.A. zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklepu
 9. Użytkownik – osoba oddająca próbkę do Analizy Genetycznej w celu uzyskania Indywidualnego Raportu Genetycznego, która może być jednocześnie Kupującym
 10. Zestaw Startowy – zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego na potrzeby przeprowadzenia Analizy Genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z pojemnika z płynem stabilizacyjnym (probówka), ustnika oraz instrukcji pobierania próbki. Do Zestawu Startowego dołączone są formularze wymaganych zgód.

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu obowiązuje Kupującego. Kupujący może sam skorzystać z zakupionego Indywidualnego Raportu Genetycznego lub podarować go innej osobie. Osoba chcąca skorzystać z Indywidualnego Raportu Genetycznego staje się Użytkownikiem. Użytkownika obowiązuje Regulamin Serwisu dostępny na stronie ogen.pl pod linkiem w stopce.
 2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie, składa ofertę nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego na warunkach podanych w Regulaminie Sklepu. Indywidualny Raport Genetyczny może zostać nabyty przez Kupującego dla siebie lub dla osoby trzeciej.
 3. Indywidualny Raport Genetyczny oferowany w Sklepie jak również Zestaw Startowy nie są przeznaczone do użytku komercyjnego i nie mogą być przedmiotem odpłatnego obrotu. Zestaw Startowy pozostaje własnością OGEN S.A.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
  1. posiadanie sprawnego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (Chrome, Safari, Firefox i inne równoważne), obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  3. włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript
  4. aktywne konto e-mail należące do Kupującego
 5. Kupujący może skontaktować się z OGEN S.A. korzystając z adresu e-mail: [email protected]
 6. OGEN S.A. nie pobiera opłat za komunikację z Kupującym z wykorzystaniem wskazanego powyżej środka porozumiewania się na odległość, a Kupujący ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami usług.

§ 3
Indywidualny Raport Genetyczny

 1. Każdy Indywidualny Raport Genetyczny jest zestawem materiałów edukacyjno – informacyjnych, zawierającym spersonalizowane informacje dotyczące diety, sportu i zdrowia, opracowanym dla danego Użytkownika. Indywidualny Raport Genetyczny nie powinien być traktowany jako podstawa do podejmowania decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub modyfikacji procesu leczenia. Opracowywanie Indywidualnego Raportu Genetycznego przez OGEN S.A. nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych. Udzielać świadczeń zdrowotnych – a więc wykonywać działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych – mogą jedynie osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125)), a także przedstawiciele innych zawodów medycznych w zakresie określonym w przepisach regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Każdy Indywidualny Raport Genetyczny składa się z:
  1. Danych Surowych, na które składa się plik z danymi pozyskanymi w wyniku Analizy Genetycznej, przedstawiający listę polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, czyli zróżnicowań genetycznych w ramach populacji, które mogą świadczyć o predyspozycjach do pewnych cech. Polimorfizmy są często występującymi w populacji zmianami DNA.
  2. Raportu, który zawiera zindywidualizowany zestaw przetworzonych informacji, przygotowanych w oparciu o Analizę Genetyczną i uzyskane Dane Surowe, przedstawionych w przystępny sposób. Raport zawiera informacje na temat predyspozycji dotyczących uprawiania sportu, diety, zdrowia oraz informacje o prawdopodobnym pochodzeniu etnicznym i rasowym. Wskazane informacje pochodzić będą z przeglądu literatury opisującej znaczenie zbadanych polimorfizmów. Informacje o pochodzeniu etnicznym i rasowym będą przedstawione w postaci procentowej obrazującej szacunkowy procent wariantów polimorfizmów charakterystycznych dla określonych populacji ludzkich.
  3. Infografiki, która jest skróconym opisem wybranych informacji zawartych w Raporcie, przedstawionym w formie graficznej lub w formie streszczenia.

§ 4
Przyjmowanie zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sklepu. Korzystanie ze Sklepu oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej ogen.pl.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący, po kliknięciu w ikonkę „Zamawiam” lub „Zamów Teraz” w Sklepie, zostanie przekierowany do koszyka, w którym wybiera liczbę zamawianych Indywidualnych Raportów Genetycznych. W koszyku widoczna jest informacja dotycząca wybranego produktu, liczba zamówionych Indywidualnych Raportów Genetycznych oraz cena za wybraną liczbę Indywidualnych Raportów Genetycznych. Po kliknięciu w ikonę „Zamawiam” Kupujący zostanie przekierowany na stronę „Dostawa i płatność”, na której podaje swój adres e- mail, który będzie wykorzystywany przez OGEN S.A. do kontaktu z Kupującym oraz kod pocztowy adresu dostawy na terenie Polski, na który ma zostać dostarczony Zestaw Startowy za pośrednictwem kuriera DPD. W zamówieniu Kupujący wybiera ponadto metodę płatności. Po kliknięciu w ikonę „Kontynuuj” Kupujący zostanie przekierowany na stronę „Adres dostawy”, na której podaje swoje imię i nazwisko, aktualny numer do kontaktu telefonicznego oraz pełny adres umożliwiający dostawę, pod który ma zostać doręczony Zestaw Startowy i zaakceptować Regulamin Sklepu poprzez zaznaczenie pola znajdującego się przy określeniu „Akceptuję Regulamin”. W celu otrzymania faktury VAT, Kupujący powinien podać nazwę firmy, NIP i pełen adres. Procedura zamówienia zostanie zakończona po kliknięciu w ikonę „Zamawiam i płacę”. Kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 5.6 Regulaminu Sklepu, Umowa zostaje zawarta. Realizacja Umowy po stronie OGEN S.A. (tj. dostarczenie Indywidualnego Raportu Genetycznego) wymaga zarejestrowania przez Użytkownika Zestawu Startowego na stronie ogen.pl i odesłanie do OGEN S.A. Zestawu Startowego z pobranym materiałem genetycznym oraz podpisanymi wymaganymi formularzami zgód, zgodnie z Regulaminem Serwisu.

§ 5
Płatnośc i dostawa

 1. Cena jednego Indywidualnego Raportu Genetycznego podana jest w na stronie Sklepu w polskich złotych i jest ceną brutto.
 2. Płatność za Indywidualny Raport Genetyczny może zostać dokonana za pośrednictwem Podmiotów realizujących płatność, zgodnie z regulaminem obowiązującym u danego Podmiotu. Płatność można również dokonać przelewem bankowym na konto OGEN S.A.. Dane do przelewu zostaną wyświetlone oraz wysłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail, po kliknięciu w ikonę „Zamawiam i płacę” jeżeli wybrana została płatność przelewem. Pozostałe metody płatności akceptowane w Sklepie to PayU (natychmiastowe przelewy bankowe, karty oraz raty): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), InPay (bitcoin) oraz PayPal. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. oraz rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.
 3. Indywidualny Raport Genetyczny zostanie dostarczony Użytkownikowi w sposób i w czasie określonym w regulaminie Serwisu. Dostawa Zestawu Startowego jest realizowana na terenie Polski za pośrednictwem kuriera DPD Polska sp. z o.o. Koszt dostawy, wskazany w procesie zamawiania, jest wliczany do wartości zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Kupującemu przed podjęciem przez niego decyzji co do zamówienia.
 5. Kupujący po kliknięciu w ikonkę „Zamawiam i płacę” na końcu procesu składania zamówienia, zostanie przekierowany do formularza zapłaty dostępnego na stronie internetowej Podmiotu realizującego płatność.
 6. Po otrzymaniu przez Sklep, od Podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Kupującego, Kupujący otrzyma drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Dostawa Zestawu Startowego nastąpi w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

§ 6
Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. W terminie 14 dni od otrzymania przez Kupującego na e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez OGEN S.A., Kupujący może odstąpić od zawartej Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie wiąże osoby, którym Kupujący przekazał Zestaw Startowy, co oznacza, że osoby takie nie mogą zarejestrować Zestawu Startowego w Serwisie.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Kupujący wykonuje poprzez złożenie OGEN S.A., pisemnie (na adres siedziby OGEN S.A.) lub na adres poczty elektronicznej [email protected], oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na ww. wskazany adres lub adres poczty elektronicznej OGEN S.A. przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 4. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, OGEN S.A. potwierdzi drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego fakt jego otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Startowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Zwrot następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego przy składaniu zamówienia, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Zestawu Startowego, Kupujący zwraca Zestaw Startowy na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa. Zwrot Zestawu Startowego przez Kupującego nie wpływa na skuteczność jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu, jeśli OGEN S.A. rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany o konsekwencjach, przy czym rejestracja Zestawu Startowego w Serwisie i jego przesłanie do OGEN S.A. oznacza wyrażenie zgody na rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem Indywidualnego Raportu Genetycznego i zrezygnowanie z prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 7
Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie OGEN S.A. było niezgodne z Umową lub Regulaminem.
 2. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko Kupującego, numer kodu kreskowego, który widoczny jest na probówce będącej częścią Zestawu Pobraniowego, którego dotyczy reklamacja, opis przyczyny reklamacji, jak też adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Kupującego.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez OGEN S.A. niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji OGEN S.A. powiadomi reklamującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pomocą listu poleconego.
 5. W przypadku uznania przez OGEN S.A. zasadności zgłoszonej reklamacji, Kupujący jest uprawniony do wyboru pomiędzy żądaniem powtórzenia Analizy Genetycznej lub zwrotu całości ceny.
 6. Skorzystanie z reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza, możliwości Kupującego do skorzystania z drogi sądowej lub:
  1. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów;
 7. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest OGEN S.A.
 2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w celu związanym z zawarciem i realizacją Umowy.
 3. Dane osobowe Kupującego mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych odbywa się pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
 5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a także po jej wykonaniu przez okres niezbędny do umożliwienia realizacji wszelkich praw i obowiązków Kupującego, jak również Administratora, wynikających z zawartej umowy.
 6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem Sklepu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. OGEN S.A. zastrzega prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Sklepu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana na stronie ogen.pl z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. OGEN S.A. może dokonać zmiany Regulaminu Sklepu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Kupującym. Informacja o zmianie Regulaminu Sklepu zostanie opublikowana na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Kupujących i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów, chyba że Kupujący wyrazi na to zgodę.