Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OGEN.PL

Serwis internetowy ogen.pl, działający pod adresem www.ogen.pl, prowadzony jest przez OGEN S.A.

§ 1
Definicje stosowane w Regulaminie

 1. Analiza Genetyczna - analizy wykonywane przez OGEN S.A. w laboratoriach współpracujących z OGEN S.A., obejmujące izolację DNA z próbki materiału genetycznego dostarczonego OGEN S.A. przez Użytkownika w Pakiecie Startowym oraz wykonanie analizy DNA, na podstawie której przygotowywany jest Indywidualny Raport Genetyczny.
 2. Biobankowanie - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie materiału genetycznego Użytkownika przez wyspecjalizowany biobank działający w oparciu o „Wytyczne OECD w zakresie biobankowania materiału ludzkiego i tworzenia baz danych genetycznych dla celów badań naukowych” (ang. OECD Guidelines on human biobanks and genetic research databases), w warunkach zapewniających trwałość i jakość pobranego materiału.
 3. OGEN S.A. - OGEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-918), ul. Tomasza Nocznickiego 31, NIP: 118 218 58 55, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000767104, adres poczty elektronicznej [email protected], nr rachunku bankowego 76 1140 1010 0000 3254 0200 1001, numer telefonu 22 307 23 30, będąca usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane Uwierzytelniające - adres e-mail i hasło ustanowione przez Użytkownika, uprawniające do logowania do Serwisu.
 5. Deklaracja Zgody Użytkownika - oświadczenie dotyczące wyrażenia przez Użytkownika zgody na przeprowadzenie Analizy Genetycznej oraz sporządzenie Indywidualnego Raportu Genetycznego, składane na formularzu, który stanowi część Zestawu Startowego.
 6. Kupujący - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, korzystająca ze Sklepu w celu dokonania zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego.
 7. Indywidualny Raport Genetyczny - zindywidualizowane opracowanie, które Kupujący może nabyć od OGEN S.A. za pośrednictwem Sklepu, składające się z:
  1. Danych Surowych
  2. Raportu
  3. Infografiki
   1. szczegółowo opisanych w § 3 Regulaminu Serwisu.
 8. Regulamin Sklepu - regulamin określający zasady funkcjonowania Sklepu oraz zasady nabywania Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Kupującego
 9. Regulamin Serwisu - regulamin określający zasady korzystania z Serwisu w celu rejestracji Zestawu Startowego i uzyskania Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Użytkownika
 10. Sklep - sklep działający pod adresem www.ogen.pl, za pośrednictwem którego OGEN S.A. sprzedaje, a Kupujący ma możliwość nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego
 11. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ogen.pl, za pośrednictwem którego OGEN S.A. umożliwia założenie indywidualnego konta Użytkownika, rejestrację Zestawu Startowego przez Użytkownika i dostęp do Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Użytkownika
 12. Umowa - umowa nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego, zawarta pomiędzy Kupującym a OGEN S.A. zgodnie z Regulaminem Sklepu
 13. Użytkownik - osoba oddająca próbkę do Analizy Genetycznej w celu uzyskania Indywidualnego Raportu Genetycznego, która może być jednocześnie Kupującym
 14. Zestaw Startowy - zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego na potrzeby przeprowadzenia Analizy Genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z pojemnika z płynem stabilizacyjnym (probówka), ustnika oraz instrukcji pobierania próbki. Do Zestawu Startowego dołączone są formularze wymaganych zgód.
 15. Zestaw Startowy Alternatywny - zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego, w postaci wymazu komórek nabłonka z jamy ustnej, na potrzeby przeprowadzenia Analizy Genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z patyczka pobraniowego, kapsułki osuszającej, probówki i kapsla oraz instrukcji pobierania próbek. Do Zestawu Startowego Alternatywnego dołączone są formularze wymaganych zgód.

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu obowiązuje Użytkownika Serwisu, tj. osobę, która nabyła Indywidualny Raport Genetyczny zgodnie z Regulaminem Sklepu i korzysta z niego sama lub osobę, która otrzymała Indywidualny Raport Genetyczny od Kupującego.
 2. Indywidualny Raport Genetyczny jak również Zestaw Startowy nie są przeznaczone do użytku komercyjnego i nie mogą być przedmiotem odpłatnego obrotu. Zestaw Startowy pozostaje własnością OGEN S.A..
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. posiadanie sprawnego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (Chrome, Safari, Firefox i inne równoważne), obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  3. włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript
  4. aktywne konto e-mail należące do Użytkownika
 4. Użytkownik może skontaktować się z OGEN S.A. korzystając z adresu e-mail: [email protected]
 5. OGEN S.A. nie pobiera opłat za komunikację z Użytkownikiem z wykorzystaniem wskazanego powyżej środka porozumiewania się na odległość, a Użytkownik ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami usług.
 6. OGEN S.A. nieodpłatnie udostępnia Regulamin Serwisu na stronie www.ogen.pl, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Serwisu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 3
Indywidualny Raport Genetyczny

 1. Każdy Indywidualny Raport Genetyczny jest zestawem materiałów edukacyjno – informacyjnych, zawierającym spersonalizowane informacje dotyczące diety, sportu i zdrowia, opracowanym dla danego Użytkownika.
 2. Każdy Indywidualny Raport Genetyczny składa się z:
  1. Danych Surowych, na które składa się plik z danymi pozyskanymi w wyniku Analizy Genetycznej, przedstawiający listę polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, czyli zróżnicowań genetycznych w ramach populacji, które mogą świadczyć o predyspozycjach do pewnych cech. Polimorfizmy są często występującymi w populacji zmianami DNA.
  2. Raportu, który zawiera zindywidualizowany zestaw przetworzonych informacji, przygotowanych w oparciu o Analizę Genetyczną i uzyskane Dane Surowe, przedstawionych w przystępny sposób. Raport zawiera informacje na temat predyspozycji dotyczących uprawiania sportu, diety, oraz wybrane predyspozycje dotyczące aspektów zdrowia. Wskazane informacje pochodzić będą z przeglądu literatury opisującej znaczenie zbadanych polimorfizmów.
  3. Infografiki, która jest skróconym opisem wybranych informacji zawartych w Raporcie, przedstawionym w formie graficznej lub w formie streszczenia.
 3. Decydując się na skorzystanie z Indywidualnego Raportu Genetycznego Użytkownik powinien być świadomy, że:
  1. Indywidualne Raporty Genetyczne są spersonalizowane i adresowane do konkretnego Użytkownika, w konsekwencji materiał genetyczny (w postaci śliny lub wymazu z policzka) przekazywany OGEN S.A. musi pochodzić od Użytkownika;
  2. Przeprowadzenie Analizy Genetycznej i opracowywanie dla Użytkownika Indywidualnego Raportu Genetycznego przez OGEN S.A. nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych; informacje zawarte w Indywidualnym Raporcie Genetycznym mają cel edukacyjno-informacyjny i nie powinny być traktowane przez Użytkownika jako podstawa do podejmowania decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub modyfikacji procesu leczenia bez konsultacji z lekarzem;
  3. Udzielać świadczeń zdrowotnych – a więc wykonywać działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych – mogą jedynie osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125)), a także przedstawiciele innych zawodów medycznych w zakresie określonym w przepisach regulujących zasady ich wykonywania;
  4. Wyniki Analiz Genetycznych zawierają informacje o wariantach polimorfizmów, które zostały określone podczas analizy danej próbki pochodzącej od Użytkownika.
  5. Czynniki genetyczne nie są jedynymi czynnikami mającymi wpływ na ryzyko wystąpienia chorób. Istnieją również inne czynniki, takie jak niewłaściwe odżywianie się, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, brak lub mała aktywność fizyczna, stres czy skażenie środowiska naturalnego, które istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia niektórych chorób;
  6. W przypadku, gdy zapoznanie się z informacjami zawartymi w Pakiecie Informacyjnym wywoła u Użytkownika jakiekolwiek wątpliwości co do stanu jego zdrowia powinien on udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty celem ich wyjaśnienia.


§ 4 Nabycie Indywidualnego Raportu Genetycznego i dostarczenie Zestawu Startowego

 1. Procedura nabycia Indywidualnego Raportu Genetycznego przez Kupującego została opisana w Regulaminie Sklepu, który jest dostępny na stronie www.ogen.pl pod linkiem w stopce.
 2. Zestaw Startowy zostanie dostarczony na adres podany przez Kupującego w trakcie zakupu Indywidualnego Raportu Genetycznego.
 3. Dostawa Zestawu Startowego nastąpi w terminie możliwie szybkim, lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Zestaw Startowy przed użyciem musi zostać aktywowany w Serwisie, poprzez wpisanie numeru kodu kreskowego znajdującego się na probówce zgodnie z § 5 ust. 3 d „Wprowadzenie kodu kreskowego”. Aktywacja Zestawu Startowego wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie (patrz § 5).

§ 5
Rejestracja Użytkownika w Serwisie

 1. Rejestracja w Serwisie i ustanowienie Danych Uwierzytelniających są niezbędne w celu aktywowania Zestawu Startowego oraz dostępu do Indywidualnego Raportu Genetycznego po jego opracowaniu.
 2. W celu rejestracji w Serwisie i ustanowienia Danych Uwierzytelniających, należy kliknąć w ikonę „Aktywuj Zestaw” w prawym górnym rogu Serwisu i postępować zgodnie z instrukcjami. Każde kolejne logowanie w Serwisie możliwe jest po kliknięciu w ikonę „Zaloguj” z wykorzystaniem Danych Uwierzytelniających.
 3. Rejestracja w Serwisie i ustanowienie Danych Uwierzytelniających obejmuje następujące kroki, przy czym przejście do następnego kroku następuje automatycznie po prawidłowym dokonaniu czynności wymaganych przez bieżący krok:
  1. Rejestracja konta, Użytkownik podaje obowiązkowo swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail, który będzie używany do weryfikacji tożsamości Użytkownika i dalszego logowania do Serwisu. Opcjonalnie Użytkownik może podać swoją datę urodzenia oraz numer telefonu. Aby przejść dalej, Użytkownik musi, poprzez zaznaczenie odpowiednich miejsc, obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez OGEN S.A. danych osobowych, w tym danych genetycznych oraz danych o stanie zdrowia, pochodzeniu rasowym i etnicznym. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę na wysyłkę informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik będący Kupującym może również wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez OGEN S.A. (wykonanie Analizy Genetycznej i przygotowanie Indywidualnego Raportu Genetycznego) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, co jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika będącego Kupującym z prawa do odstąpienia, jeżeli termin na jego złożenie jeszcze nie upłynął. Użytkownik po wypełnieniu wszystkich pól musi kliknąć ikonę “Zarejestruj”.
  2. Weryfikacja adresu e-mail, na adres e-mail podany przez Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć, w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika.
  3. Nadanie Hasła, Użytkownik wprowadza ustalone przez siebie hasło, po czym klika w ikonkę „Nadaj Hasło”. Hasło oraz potwierdzony adres e-mail Użytkownika stanowią łącznie Dane Uwierzytelniające.
  4. Wprowadzenie numeru kodu kreskowego, Użytkownik wprowadza numer kodu kreskowego umieszczony na probówce z Zestawu Startowego i klika w ikonę “Wprowadź kod kreskowy”. W ten sposób Zestaw Startowy Użytkownika zostaje aktywowany i jest gotowy do użycia. Użytkownik może również zaznaczyć sposób doręczenia mu Infografiki będącej częścią Indywidualnego Raportu Genetycznego, po jej opracowaniu.
  5. Zamawianie kuriera, po wprowadzeniu numeru kodu kreskowego zgodnie z krokiem opisanym wyżej i pobraniu materiału genetycznego zgodnie z instrukcją zawartą w Zestawie Startowym, Użytkownik może zamówić kuriera w celu odesłania probówki z materiałem genetycznym i wymaganymi zgodami do OGEN S.A.. Aby zamówić kuriera należy wypełnić wszystkie wymagane dane takie jak imię i nazwisko, adres, z którego probówka z materiałem genetycznym i kompletem zgód ma zostać odebrana oraz opcjonalnie numer telefonu i kliknąć w ikonę “Zamów kuriera”. Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa, przesyłki kurierskie dla OGEN S.A. realizuje DPD Polska sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące usługi odebrania przez kuriera probówki z materiałem genetycznym i kompletem zgód oraz możliwości i warunków dokonywania ewentualnych zmian w zamówieniu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji w Serwisie.
 4. Prawidłowe przejście wszystkich kroków wskazanych w ust. 3 powyżej oznacza, że:
  1. konto Użytkownika w Serwisie zostało założone;
  2. Dane Uwierzytelniające zostały nadane;
  3. Zestaw Startowy został zarejestrowany i jest aktywny;
  4. Kurier do odbioru probówki z materiałem genetycznym i kompletem zgód został zamówiony.
 5. Jeżeli Użytkownik przy rejestracji przeszedł pomyślnie tylko pierwsze trzy kroki opisane w ust. 3 a-c powyżej, przy następnym logowaniu w Serwisie zostanie przeniesiony automatycznie do następnego kroku.
 6. Logując się do swojego konta za pomocą Danych Uwierzytelniających Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące statusu realizacji usługi lub pobrać Indywidualny Raport Genetyczny, jeśli jest dostępny.

§ 6
Pobranie i odesłanie materiału genetycznego

 1. Użytkownik samodzielnie pobiera próbkę materiału genetycznego zgodnie z instrukcją znajdującą się w Zestawie Startowym albo Zestawie Startowym Alternatywnym. Przy czym Zestaw Startowy Alternatywny może zostać dostarczony Użytkownikowi na jego wniosek, jeśli nie jest on w stanie prawidłowo pobrać odpowiedniej ilości śliny zgodne z instrukcją załączoną do Zestawu Startowego. Wybranie Alternatywnego Zestawu Startowego wyklucza możliwość Biobankowania.
 2. Pobranie materiału genetycznego i odesłanie probówki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni. W tym czasie Zestaw Startowy należy przechowywać zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.
 3. Użytkownik obowiązkowo wypełnia i podpisuje Deklarację zgody Użytkownika, umieszczoną na załączonym do Zestawu Startowego formularzu zgód.
 4. Użytkownik może wypełnić i podpisać pozostałe załączone do Zestawu Startowego formularze zgód:
  1. Zgodę na Biobankowanie
  2. Zgodę na możliwość ponownego skontaktowania się w celu pozyskania innych danych do wykorzystania w postaci zanonimizowanej w celach naukowych lub badawczo rozwojowych
  3. Zgodę na wykorzystanie pozyskanego materiału genetycznego oraz danych klinicznych w formie zanonimizowanej w celach edukacyjnych i do badań naukowych i rozwojowych
  4. Zgodę na aktualizowanie Raportu.
 5. Probówka z pobranym materiałem genetycznym oraz podpisane formularze zgód określonych w ust. 3 i 4 powyżej (przy czym do przeprowadzenia Analizy Genetycznej i opracowania Indywidualnego Raportu Genetycznego obowiązkowe i niezbędne są tylko zgody określone w ust. 3 oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych genetycznych oraz danych o stanie zdrowia, pochodzeniu rasowym i etnicznym, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. a powyżej), powinny zostać zapakowane w opakowanie Zestawu Startowego i przekazane kurierowi, zamówionemu zgodnie z § 5 ust. 3 lit. e „Zamawianie kuriera”.
 6. Kurier dostarczy przesyłkę do OGEN S.A., na koszt OGEN S.A.. Informacja o doręczeniu przesyłki do OGEN S.A. zostanie podana w Serwisie i przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.

§ 7
Wykonanie usługi przez OGEN S.A.

 1. Po otrzymaniu probówki z materiałem genetycznym oraz kompletem wymaganych zgód (§ 6 ust. 3), przy jednoczesnym posiadaniu zgody, o której mowa § 5 ust. 3 lit. a, OGEN S.A. przystąpi do wykonania usługi, tj. do przeprowadzenia Analizy Genetycznej i opracowania Indywidualnego Raportu Genetycznego dla Użytkownika.
 2. Termin na dostarczenie Użytkownikowi Indywidualnego Raportu Genetycznego nie przekroczy 180 dni od dnia otrzymania przez OGEN S.A. probówki z materiałem genetycznym Użytkownika wraz z kompletem wymaganych zgód.
 3. Po opracowaniu Indywidualnego Raportu Genetycznego, zostanie on udostępniony Użytkownikowi, poprzez jego zamieszczenie w formie pliku elektronicznego na koncie Użytkownika w Serwisie.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o udostępnieniu Indywidualnego Raportu Genetycznego za pomocą wiadomości podanej w Serwisie i przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.
 5. Użytkownik będzie miał możliwość pobrania Indywidualnego Raportu Genetycznego z Serwisu przy użyciu Danych Uwierzytelniających.
 6. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia Analizy Genetycznej więcej niż 5% polimorfizmów pojedynczych nukleotydów nie uda się odczytać, OGEN S.A. poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie i dokona powtórnej analizy przesłanego materiału genetycznego w możliwie szybkim terminie nie dłuższym jednak jak 180 dni i zrobi to na własny koszt.

§ 8
Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy zostało uregulowane w Regulaminie Sklepu i ma zastosowanie również do Użytkownika, który jest jednocześnie Kupującym. Jeżeli Użytkownik nie nabył Indywidualnego Raportu Genetycznego, ale otrzymał go od Kupującego, wówczas Użytkownik taki nie ma własnego prawa do odstąpienia od Umowy, ale powinien w tym zakresie skontaktować się z Kupującym.
 2. Odstąpienie przez Kupującego od Umowy wiąże Użytkownika, któremu Kupujący przekazał Zestaw Startowy, co oznacza, że Użytkownik taki nie może zarejestrować Zestawu Startowego w Serwisie, a Zestaw Startowy powinien zostać zwrócony do OGEN S.A. na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa. Zwrot Zestawu Startowego przez Kupującego nie wpływa na skuteczność jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

§ 9
Reklamacje

 1. Reklamację w związku z Umową może złożyć Kupujący zgodnie z Regulaminem Sklepu. Użytkownik, który nie jest jednocześnie Kupującym, może również złożyć reklamację, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie OGEN S.A. jest niezgodne z Regulaminem Serwisu, w tym jeśli napotkał na problemy z działaniem Serwisu, podczas rejestracji, zamawiania lub pracy kuriera lub jeśli wystąpił problem z Zestawem Startowym lub Indywidualnym Raportem Genetycznym.
 2. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko Użytkownika, numer kodu kreskowego, który widoczny jest probówce dostarczonej wraz z Zestawem Startowym, którego dotyczy reklamacja, opis przyczyny reklamacji, jak też adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez OGEN S.A. niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji OGEN S.A. powiadomi reklamującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pomocą listu poleconego.
 5. W przypadku uznania przez OGEN S.A. zasadności zgłoszonej reklamacji, Użytkownik będący Kupującym jest uprawniony do wyboru pomiędzy żądaniem powtórzenia Analizy Genetycznej lub zwrotu całości ceny. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest Kupującym, może żądać powtórzenia Analizy Genetycznej, a zwrotu całości ceny tylko w porozumieniu z Kupującym.
 6. Skorzystanie z reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza, możliwości Użytkownika do skorzystania z drogi sądowej lub: Skorzystanie z reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza, możliwości Użytkownika do skorzystania z drogi sądowej lub:
  1. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów;
 7. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest OGEN S.A..
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu związanym z przeprowadzeniem Analizy Genetycznej i opracowaniem Indywidualnego Raportu Genetycznego.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych odbywa się pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres potrzebny do przeprowadzenia Analizy Genetycznej oraz sporządzenia Indywidualnego Raportu Genetycznego, a także po ich wykonaniu - przez okres niezbędny do umożliwienia realizacji wszystkich praw i obowiązków Użytkownika, jak również Administratora, wynikających z przeprowadzenia Analizy Genetycznej i sporządzenia Indywidualnego Raportu Genetycznego.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Serwisu, korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem Serwisu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. OGEN S.A. zastrzega prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Serwisu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana na stronie www.ogen.pl z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 3. Niniejszy Regulamin Serwisu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu. OGEN S.A. może dokonać zmiany Regulaminu Serwisu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Użytkownikom. Informacja o zmianie Regulaminu Serwisu zostanie opublikowana na stronie Serwisu i wysłana na adresy email przypisane do kont Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów i rozpoczętych analiz Genetycznych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.