Regulamin Programu Poleceń dla Pakietu Start

 

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i warunki Programu Poleceń dla Pakietu Start.

 

§ 1. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Analiza Genetyczna – analizy wykonywane przez OGEN S.A. w laboratoriach współpracujących z OGEN S.A., obejmujące izolację DNA z próbki materiału genetycznego dostarczonego OGEN S.A. przez Użytkownika w Zestawie Startowym oraz wykonanie analizy DNA, na podstawie której przygotowywany jest Raport.
 2. Organizator– OGEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-918), ul. Tomasza Nocznickiego 31, NIP: 118 218 58 55, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000767104, NIP: 118 218 58 55, REGON:381 950 723 .
 3. Raport – oznacza dokument przygotowywany w oparciu o wyniki analizy genetycznej Użytkownika, które można nabyć od OGEN S.A. za pośrednictwem sklepu internetowego ogen.pl zgodnie z Regulaminem Serwisu dostępnym na stronie internetowej pod adresem : https://ogen.pl/regulamin-serwisu/. Szczegółowy opis Raportu Genetycznego znajduje się w Regulaminie Serwisu ogen.pl dostępnym na stronie internetowej pod adresem : https://ogen.pl/regulamin-serwisu/ .
 4. Raport Promocyjny : Raport ZDROWIE, Raport SPORT, Raport URODA, Raport ODPORNOŚĆ, Raport LEKI, Raport SEN I STRES.
 5. Pakiet Start – pakiet, w skład którego wchodzą wybrane przez Zamawiającego Raporty opracowane zgodnie z Regulaminem Serwisu https://ogen.pl/regulamin-serwisu/
 6. Pakiet Premium – pakiet, w skład którego wchodzą wybrane przez Zamawiającego Raporty opracowane zgodnie z Regulaminem Serwisu https://ogen.pl/regulamin-serwisu/, a także konsultacja dietetyczna oraz infografika. Szczegółowy opis Pakietu Start i Pakietu Premium, zwanych dalej Pakietami znajduje się w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem https://ogen.pl/regulamin-serwisu/ .
 7. Użytkownik – osoba fizyczna przekazująca za pośrednictwem Zestawu Startowego lub Alternatywnego Zestawu Startowego próbkę swojego materiału biologicznego w celu przeprowadzenia analizy genetycznej i opracowania na tej podstawie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Serwisu, Raportu. Użytkownik może być jednocześnie Zamawiającym. Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą swojego przedstawiciela ustawowego;
 8. Zamawiający – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych składająca zamówienie na usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu. Zamawiający jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 9. Klient Polecony – Zamawiający, który zakupił Pakiet Start i/lub Pakiet Premium wskutek Skutecznego Polecenia przez Użytkownika Polecającego. Klient Polecony nie musi być Użytkownikiem.
 10. Kod rabatowy – indywidualny, unikalny ciąg znaków udostępniony przez OGEN S.A. Użytkownikowi, aby ten mógł go przekazać Klientowi Poleconemu i przy użyciu którego Klient Polecony otrzyma 15 % rabatu na zakup Pakietu Start i/lub Pakietu Premium.
 11. Skuteczne Polecenie – działanie Użytkownika Polecającego polegające na zarekomendowaniu osobie trzeciej Pakietu Start i/lub Pakietu Premium poprzez udostępnienie mu Kodu rabatowego, skutkujące dokonaniem przez osobę trzecią (Klienta Poleconego) zakupu Pakietu Start i/lub Pakietu Premium w Sklepie Ogen oraz odesłaniem do analizy materiału niezbędnego do wykonania Analizy Genetycznej zgodnie z instrukcją. Szczegóły procedury Polecenia opisane są w §3 Regulaminu serwisu.
 12. Program – program poleceń dla Pakietu Start, organizowany przez OGEN S.A., którego warunki zostały szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie.
 13. Sklep Ogen – sklep działający pod adresem pl, za pośrednictwem, którego OGEN S.A. sprzedaje, a Zamawiający ma możliwość nabycia Pakietów.
 14. Serwis – serwis internetowy „ogen.pl” dostępny pod adresem pl, za pośrednictwem, którego OGEN S.A. umożliwia rejestrację Zestawu Startowego przez Użytkownika i dostęp do Raportu otrzymanego przez Użytkownika.
 15. Użytkownik Polecający – Użytkownik i/lub Zamawiający, który otrzymał Kod rabatowy wraz z niniejszym Regulaminem, zdecydował się na udział w Programie i przekazał Kod rabatowy Klientowi poleconemu oraz w zamian za Skuteczne Polecenie otrzymał dodatkowy, wybrany Raport na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Uczestnicy Programu – Użytkownik Polecający oraz Klient Polecony.
 17. Zestaw Startowy – zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego na potrzeby przeprowadzenia Analizy Genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z pojemnika z płynem stabilizacyjnym (probówka), ustnika oraz instrukcji pobierania próbki. Do Zestawu Startowego dołączone są informacje przeznaczone dla Użytkownika oraz formularze zgód.
 18. Zestaw Startowy Alternatywny – zestaw służący do samodzielnego pobrania przez Użytkownika materiału genetycznego, w postaci wymazu komórek nabłonka z jamy ustnej, na potrzeby przeprowadzenia analizy genetycznej, będący wyrobem medycznym, składający się z patyczka pobraniowego, kapsułki osuszającej, probówki i kapsla oraz instrukcji pobierania próbek. Do Zestawu Startowego Alternatywnego dołączone są informacje przeznaczone dla Użytkownika oraz formularze wymaganych zgód. Zestaw Startowy Alternatywny dostarczany jest Użytkownikowi na jego wniosek, mogący być złożony za pośrednictwem Serwisu, jeśli nie jest on w stanie prawidłowo pobrać odpowiedniej próbki śliny zgodne z instrukcją załączoną do Zestawu Startowego.
 19. Czas trwania Programu – Program rozpoczyna się w dniu 6.04.2022 r. i trwa do dnia 20.04.2022 r. do godziny 23:59 (decyduje data wpływu zamówienia złożonego zgodnie z Regulaminem Serwisu ogen.pl przez Klienta poleconego na serwer obsługujący zamówienia u Organizatora). Czynności związane z przyznawaniem Raportów Promocyjnych oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dziewiątego dnia roboczego od momentu Skutecznego Polecenia.

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Programie

 

 1. Program adresowany jest do Użytkowników, którzy:

– dokonali zakupu Pakietu Start w Serwisie ogen.pl;

– wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w serwisie ogen.pl i jej nie odwołali w czasie uczestnictwa w Programie, ani nie wyrazili sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych;

– wyrazili zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej drogą elektroniczną w serwisie ogen.pl i jej nie odwołali w czasie trwania uczestnictwa w Programie;

– nie są pracownikami spółki OGEN S. A. ;

– otrzymali Kod rabatowy od Organizatora ;

 1. Organizator przekazuje Użytkownikowi Kod rabatowy wraz z niniejszym Regulaminem na adres e- mail, który Użytkownik podał do założenia konta w Serwisie ogen.pl.
 2. Użytkownik po otrzymaniu Kodu rabatowego może polecić osobie trzeciej Raport Start i/lub Raport Premium znajdujący się w ofercie Serwisu ogen.pl oraz udostępnić mu otrzymany od Organizatora Kod rabatowy.
 3. Osoba trzecia może zostać Klientem poleconym, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

– jest osobą fizyczną mająca pełną zdolność do czynności prawnych będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

– otrzymała od Użytkownika polecającego Kod rabatowy;

– dokonała zakupu w Serwisie ogen.pl Raportu Startowego i/lub Raportu Premium w Czasie trwania Programu oraz odesłała do analizy materiał niezbędnego do wykonania Analizy Genetycznej zgodnie z instrukcją;

 1. Użytkownik Polecający może udostępnić Kod rabatowy więcej niż jednej osobie trzeciej.
 2. W przypadku Skutecznego Polecenia więcej niż jednego Pakietu Start i/lub Pakietu Premium przy wykorzystaniu Kodu rabatowego, Użytkownik Polecający otrzyma liczbę Raportów Promocyjnych równą liczbie zakupionych Pakietów Start i/lub Premium z tym zastrzeżeniem, że liczba otrzymanych przez Użytkownika Polecającego Raportów Promocyjnych nie może przekroczyć liczby Raportów dostępnych w promocji Użytkownik polecający może dostać maksymalnie 6 Raportów Promocyjnych. Każdy z Raportów, Użytkownik polecający może otrzymać tylko raz.

 

§ 3.Zasady odebrania Raportu Promocyjnego

 

 1. Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie Organizator w terminie 7 dni od Skutecznego Polecenia, skontaktuje się z Użytkownikiem Polecającym mailowo i/lub telefonicznie w celu wyboru Raportu Promocyjnego.
 2. W terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wyboru Raportu, Użytkownik Polecający otrzyma wiadomość mailową z informującą o sposobie i możliwości pobrania wybranego Raportu Promocyjnego.
 3. Wiadomość zostanie przesłana na adres e-mail wykorzystany przez Użytkownika Polecającego w Serwisie ogen.pl. do założeni konta. Szczegółowy opis indywidualnego konta Użytkownika opisany jest w regulaminie serwisu dostępnym pod adresem: https://ogen.pl/regulamin-serwisu/
 4. Otrzymany Raport nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Organizatorowi.
 5. Otrzymany od Organizatora Raport Promocyjny nie może być powielany z Raportami już zakupionymi lub otrzymanymi przez Użytkownika Polecającego.
 6. Otrzymany od Organizatora Raport dedykowany jest wyłącznie Użytkownikowi Polecającemu i nie może być przekazywany osobom trzecim.
 7. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerzenie Raportu Startowego i/ lub Raportu Premium o dodatkowy Raport/y Premium nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 4. Rabat dla Klienta poleconego

 

 1. Klient polecony dokonując zakupu Pakietu Start i/lub Pakietu Premium w Czasie trwania Programu przy użyciu Kodu rabatowego, otrzymuje zniżkę w wysokości 15 % od ceny zakupu Pakietu Start i/lub Pakietu Premium widniejącej na stronie internetowej sklepu ogen.pl.
 2. Aby skorzystać ze zniżki Klient polecony musi dokonać zamówienia Pakietu Start i/lub Pakietu Premium w sklepie internetowym Organizatora pod adresem ogen.pl, zgodnie z Regulaminem Serwisu dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://ogen.pl/regulamin-serwisu/.
 3. Podczas dokonywania zamówienia, na stronie „Twój koszyk” istnieje możliwość dodania kodu rabatowego. W tym miejscu należy podać Kod rabatowy otrzymany od Użytkownika polecającego.
 4. Rabat naliczy się automatycznie.
 5. Klientowi poleconemu przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu ogen.pl dostępny na stronie https://ogen.pl/regulamin-serwisu/.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientowi poleconemu na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§ 5. Reklamacje

 

 1. Uczestnik programu może złożyć reklamację w związku z Programem, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie Organizatora było niezgodne z Regulaminem.
 2. Reklamacja przysługuje Uczestnikowi programu również w przypadku nieuzasadnionego niewywiązania się z warunków Programu.
 3. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: [email protected] lub pisemnie na adres: OGEN S.A., ul. Tomasza Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni począwszy od dnia uzyskania Kuponu rabatowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika programu: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, adres e-mail, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji.
 5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik programu, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony, w formie mailowej, lub listem poleconym.
 7. W przypadku przesyłania korespondencji w postępowaniu reklamacyjnym za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik programu jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 9. Uczestnicy Programu, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

§ 6. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
 2. Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail : [email protected]
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Programu na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Programu. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://ogen.pl/politykaprywatnosci/.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Programu, zgodnie z art. 28 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Programu” przez okres potrzebny do realizacji nie dłużej niż 10 lat.
 9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

 

§ . 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwości ogólnej.
 2. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu, do zakupów dokonanych w serwisie ogen.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu ogen.pl dostępnych na stronie https://ogen.pl/regulamin-serwisu/.
 4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień na adres [email protected] lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej: https://ogen.pl/strona/kontakt.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany dotyczące Promocji jak również nowa treść Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej https://ogen.pl/strona/regulaminprogramupoleceńdlapakietustart
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2022 r.