Dieta, Zdrowie

A diponektynai wpływ na Twoją insulinowrażliwość? Sprawdź to w swoim DNA!

Istotną rolę odgrywa gen ADIPOQ odpowiedzialny za metabolizowanie kwasów tłuszczowych. Odbywa się to za pośrednictwem hormonu o nazwie adiponektyna, która przyczynia się do zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej oraz poprawy insulinowrażliwości. U osób posiadających niekorzystny polimorfizm genu ADIPOQ w rs266729 częściej odnotowuje się choroby rozwijające się na podłożu otyłości, czyli cukrzycę typu 2 i raka jelita grubego.

Do ciekawych wniosków doszli badacze, którzy oceniali wpływ polimorfizmu rs266729 genu APOQ na wrażliwość insulinową komórek pod wpływem stosowania różnych diet. W badaniu uczestniczyli zdrowi ochotnicy (30 mężczyzn i 29 kobiet), którzy testowali 3 różne diety przez 4 tygodnie: dietę bogatą w nasycone kwasy tłuszczowe (SFA) (38% całkowitego tłuszczu, 20% SFA); dietę bogatą w węglowodany (CHO) (30% całkowitego tłuszczu, 55% węglowodanów); dietę opartą na jednonienasyconych kwasach tłuszczowych (MUFA) (38% całkowitego tłuszczu, 22% MUFA).

Na koniec każdego 4-tygodniowego okresu stosowania danej diety badano wrażliwość na działanie insuliny, a także zmierzono stężenie adiponektyny w osoczu.
U mężczyzn z genotypem CC stwierdzono większy spadek stężenia glukozy podczas zamiany diety bogatej w SFA (8,95 +/- 0,6 mmol/l) na dietę obfitującą w MUFA (6,35 +/- 0,31 mmol/l) lub węglowodany (6,35 +/- 0,38 mmol/l) niż u osób z allelem G (SFA: 6,65 +/- 0,4 mmol/l MUFA: 6,45 +/- 0,4 mmol/l, CHO: 5,83 ± 0,3 mmol/l) (p dla interakcji płci, genu i diety = 0,016). Warto zaznaczyć, że podobnych różnic nie zauważono w grupie kobiet. Ponadto stwierdzono, że mężczyźni z genotypem CC mieli mniejsze stężenia adiponektyny w osoczu niż kobiety z tym samym genotypem (dla interakcji genu i płci p=0,015), niezależnie od spożywanego tłuszczu.

Podsumowując, mężczyźni z konfiguracją CC w polimorfizmie rs266729 genu ADIPOQ odznaczali się znacznie mniejszą insulinoopornością, stosując dietę obfitującą w MUFA lub CHO w porównaniu z dietą bogatą w SFA.

W innym badaniu ponownie oceniano stężenie adiponektyny w różnych wariantach genotypowych polimorfizmu rs266729, jednak tym razem w kontekście ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Okazało się, że niski poziom adiponektyny dodatnio korelował z ryzykiem zawału mięśnia sercowego(95% CI 4,7-18,2). Polimorfizm GG w genie APOQ rs266729 również wiązał się z poziomem adiponektyny. Osoby z genotypem GG miały znacząco niższe stężenie tego białka w surowicy (mediana 4,3 mg/l, IQR 2,8-6,2) w porównaniu do osób z genotypem CG (mediana 5,8 mg/l, IQR 3,9-8,0; p=0,035) i genotypu CC (mediana 5,5 mg, IQR 4,0-7,5l=0,083).

Tematem związku stężenia adiponektyny z występowaniem chorób metabolicznych zainteresowali się również irańscy badacze, którzy ocenili wpływ polimorfizmu genu PPARG na wystąpienie niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD). W badaniu uczestniczyło 81 chorych z NAFLD i 93 osoby zdrowe. Dowiedziono, że w grupie osób z NAFLD statystycznie częściej występował polimorfizm rs266729 (p=0,025) w stosunku do grupy kontrolnej. Ponadto obecność allelu G znacząco zwiększała ryzyko NAFLD w porównaniu do allelu C (OR 1,63, 95% CI 1,03-2,57; p=0,037). Osoby posiadające allel ryzyka w polimorfizmie rs266729 genu ADIPOQ mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju otyłości i innych chorób poprzez ograniczenie kalorii i zastąpienie w diecie nasyconych kwasów tłuszczowych kwasami jednonienasyconymi (MUFA).

Przeprowadzono dwa badania kontrolne obejmujące osoby z rakiem jelita grubego i grupę kontrolną (osoby zdrowe). W pierwszym badaniu uczestniczyło 441 osób chorych i 658 osób zdrowych, drugim badaniem zostało objętych 199 osób chorych i 199 osób zdrowych. Uzyskane wyniki obu badań wskazywały, że osoby z allelem G w rs266729 wykazywały mniejsze ryzyko zachorowania na raka jelita grubego – odpowiednio 0,72 (CI: 0,55-0,95), 0,52 (CI: 0,34-0,78) w stosunku do ogólnej populacji.

 

Tagged , , , , , , , ,